Textual Variants in

George Howard's

The Gospel of Matthew according to a Primitive Hebrew Text

Mercer University Press, 1987


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - (Mark 9:20-28) -

17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 281:1
dwd Nb] omit C

1:2 qxcyw] qxcy DEFG | hdwhy] )dwy BEF

1:3 hdwhy] )dwy BDEFG | Nwrcx2] Nwrcxw EF

1:4 Mrw] Mr ABD G | bdnym(w] bdnym( ABDG| Nw#xnw] Nw#xn ABDG | Nwml#] omit A

1:5 t) dylwh Nwml#] omit A | hnwzh] omit ABDEFG | dbw(w] dbw( ABCDEFG

1:6 1,2] + K A | #t#)t)] #t) ABCDG | t#)m] t#) (b# tbm F

1:8 +p#why 1,2] +p#wy B | Mrwy2] rMwyw EF | hyzw(] whyz( EF

1:9 t)1] + t) dylwh zx) zx) t) dylwh Mtwy Mtwy ADG

1:10 t)1] + omit EF | t)2] + why#wy G | hy#)y] )y#)y A, why#)y EF

1:11 | hy#)y] )y#)y A, why#)y EF | hynky] )ynky A | lbb . . . wyx)w omit EF

1:12 Beginning] lbb twlg rx)w ADG | hynky] )ynky A | l)ytl)# 1,2]

l)ytl#] A

1:13 dwhyb)w] dwhyb) ABDEFG | t)2] + rwz( t) dylwh Myqyl) Myqyl) DG

1:14 Beginning] + t) dylwh qwdc qwdc t) dylwh rwz( DG | Myq)w] Myq) ABDEFG | t)] omit E, + rwz( rwz( (superlinear) A

1:15 dwhyl)w] dwhyl) ABDEFG | rz(l)w] rz(l) ABDEFG | Ntmw] Ntm ABDEFG

1:16 bq(yw] bq(y ABDEFG | Myrm] + w#y M) ABCDEFG | z(lbw] z(l A, z(lb DEFG | sw+syrq] #w+#yrqABDFG, sw+#yrq E

1:17 Vs. 17 found only in mss DG

1:18 Npw)h . . . tdylw] found only in mss DG | w#ym] w#y G | hswr)] hsrw)m A

1:19 #y)] h#y) ABDEFGH | hyh qydc] 2 1 AH

1:20 hnhw] hnh ABEFG | wyl)] omit A | rm)w] rwm)l BCDEFG

1:21 ym(] wm( A | Mtwnw(m] wytwnw(m A

1:22 "h yp l( )ybnh] )ybnh yp l( 'h AB | "h] M#h G

1:23 Myql)] Myl) A

1:24 Pswy] omit G | "h K)lm] K)lmh F | "h] Myhwl) G

1:25 t)] omit BDEFG

BACK TO TOP


2:1 hdwhy] )dwy BDEFG | hnhw] + #wg)m A

2:2 dlwnh] + r#) G | wbbs] mybkk A, wbkk BCDFG, wbkwk D |

w)b twbw#x twntmbw] twbw#x twntmb wn)bw A

2:3 (m#w] (m#yw A

2:4 lk] omit G | wylwdg] Myrpwshw Mynhkh Mymkxh ylwdg A, Myrpwsw Mymkxw Myldg B,Myrpwshw Mymkxh ylwdg D, Myrpwshw Mymkxh Mhylwdg E, Mymkxh Mhylwdg F,Myrpwshw Mymkxh G | dlwn] dlwy ABDEF, w#y dlwy G

2:5 hdwhy] )dwy BDEFG | bytkk] bytkkd A, bytkd BCDEFG

2:6 hdwhy1] omit AB, )dwy DEFG(m)rg) | hdwhy2, 3] )dwy BDEFG | Nh] Ny) ABDEFG | twyhl] omit D

2:7 swdwrwh Klmh] 2 1 EF | b+yh Mhm] Mhm b+h A, by+h Mhm D | ty)r] read h)rn | Mhl] omit EF

2:8 Mxl tybl] + )dwy F | Mhyl)] Mhl AF | b+yh] b+h A | dlyh] dlwnh F | yl] yl) A |twwxt#hl wyl)] wl twwxt#hl G

2:9 Klmh l)] wyl) E, wl F

2:11 w)ybyw] w)byw ADEF, w)wbyw BCG | wh)cmyw] whw)cmyw ABDEFG, whwcmyw C | wl]wynpl B | wyl)] wl EF | z(lb] z(l ABDG | )rym z(lb] omit EF

2:12 Mhl . . . ytlbl] swdwrwh l) bw# ytlybl K)lmhm ABDEFG | trx) . . . wnpyw] Mcr) l) tkll trx) Krd wnpyw ABDEFG

2:13 h)rn] + Mwlxb DGH | Pswy l)] Pswyl EF | Pswy] + rm)l DGH | Kyl) | + dyt(# yplDG | gwrhl r(nh t)] 3 2 1 ABCDEF, r(nh w#y t) gwrhl G

2:14 Beginning] + Mqyw D(m)rg)G | wm)] + hmyrcm dryw hlylb A, Myrcml Klyw hlylb DG

2:15 yhyw] b#yw D | yp] dy G

2:16 w)r#] wg(l# DGH | xl#yw wcyw] 2 1 ADEFG | lkl2] lk t) D | Nmzm] Nmzh ypk h+mlw Myn# yn#m DH, + Mydlwnh h+mlw Myn# yn#m G

2:17 hm] omit ABDEFGH | )ybnh] omit FH

2:18 yhn] omit G | hynb . . . lxr] omit F | hynb] + wnny) yk hynb l( Mxnhl hn)m A

2:19 Klmh] omit ABDEFG

2:20 tymhl r(nh t)] r(nh t) gwrhl A, 3 2 1 BDG, 3 1 EF

2:21 y") l)] y")l ABDEFG

2:22 (m#yw] (m#nw DG | wm#] z(l A, z(lb B | hdwhyb] )dwyb BF, omit D | )ryw] r)yw] r)ywG | K)lmh] + K)lmhm wrwzmw A | Mwlxb] + rm)l A | lglgh] lylgh B

2:23 tyrz)n] tr)zn A, twrzn B, t)rzn EF, trz)n CDG | )ybnh] + yk A | trz)n] tr)zn A,twrzn B, t)rzn EF

BACK TO TOP


3:1
hdwhy] )dwy BCDEFG

3:3 y"( rm)n# hm] ')m A | )ybnh] omit ABEFG | wnyql)l . . . wr#y] omit G

3:4 hyh Nnxwy hnhw] Nnxwy hyhw EF | #wbl] + #wblm ABDG | Mylmgh rmcm] Mylmg rmc G |Mylmgh] + rwz)w ABDEF, + rwz)w wr#b l( G

3:5 hdwhy lkmw Ml#wrym] Ml#wrymw hdwhym EF | hdwhy] )dwy BDG | twklmh] twklmmhA, twklm FG

3:6 z)w] omit ABDEFG | Mydwtm] Mydwtmw G | l(] + yp B

3:7 z(lb] z(l ADEFG | y)yzyr)p] #w)y#yr)p ADEFG | My#wrph] Myqydch ABDEFG |Mhl] Mkl hrwh ym Myntp #r# Mhl) A, Mkl dml ym Mynynt (rz Mhl) DG, )dwym Myntp #r# Mhl) EF | dyt(l] dyt(h ABDEFG | l)hm] l)h Nm G

3:8 w#(] + t)z DG | hml#h] hml# ABDEFG

3:9 Myql)] Myhl)h A, Myql)h BDEFG

3:10 lb+hl . . . rbkw] omit Brit. Lib. ms & C, Text = ABDEFG | #r#l] #r#w DG | )l] +ytrk A | yt#] yn# B | twntk] twnnp D | M(h] omit A | Mybr] omit AB, wnybr EFG | Mhl] +Nnxwy A, )l Nnxwy BDEFG | wr(+ct] wr(ct A | Mw#n(t] + rtw G | Mkyqlxb] MkqlxbABDEFG | lwmn] omit ABDEF | w#y . . . Nnxwy] w#y )wh Nnxwy ylw)b M) ABDEFG

3:11 hn(] rm) EF | ymyb] ymb DEF | )by] + yrx) ABDG, + dt) EF | )whw] )wh ABCDEFG

3:12 wdyb] dyb D | Nbthw] + hbkt )l r#) #)b Pwr#y ABDEFG

3:13 t)] l) B

3:14 lyb+hl] lb+hl EF | Kdym] Kydy l( A

3:15 wl] wyl) ABDEFG | whwlyb+h] Nnxwy whlyb+h ADEFG, + Nnxwy BC

3:16 hl(#] hl( EF | Mym#h Nm] Mym#hm G | r)yw] + twmd G | Myql)] Myl) A

3:17 Mym#h Nm] Mym#hm ABDEFG | bh)n] bh)m G

BACK TO TOP


4:1
#wdqh] #dwqh B

4:3 brqm] brqyw ABDEFG | wl] omit DEF | Myql)] Myhl) A, hwl) G | hl)h] wl)h A

4:4 wl] Kl A | bwtk wl] omit G | bwtk] + )wh ABCDEF | wdbl] + Md)h hyxy ABEFG, h yp )cwm lk l( yk Md)h hyxy D

4:5 lkb#] tybb# G

4:6 wyl)] wl EF | Myql)] Myl) Nb ABDEF, hwl) Nb G | 'kw] bytkw ABDEF | Kykrd . . .Krm#l] omit G | Kyrbd] + Kylgr Nb)b Pgyt Np Knw)#y Mypk l( A | 'wkw Knw)#y Mypk l( BDEF

4:7 N(yw] rm)yw G | tyn#] + bytk Nk A, + bytk k"g BDEFG | t)] + M# BEF | Kyql)] Kyhl)A

4:8 wh)ryw] + t) G

4:9 (rph] wwxt#tw (rkt A, (rkt BDEFG

4:10 z(lb] z(l ADEFG | s)n)+)#] #)n+)# AC, #n)+)# B, #n)+# DFG | llpt)] llpthADEFG

4:11 whwpr#yw] whwtr#yw ABCDEFG

4:12 rs)mb] + Klmh F | lglgh l)] omit A, lylgh B

4:13 t)] omit F | l)rz)n] l)rzn A, l)r)zn BD, lr)z)n C, tr)znb F, l)trz)n G | Nwk#yw]Nk#yw )byw A | hty)r] htmrb A, ht)r B, htrm D, htmr FG, z(l] z(lb BG, omit D |hm+yr)m] )my+ )rm AD, hmy+)r)m B, hm+r)m C, hmy+rm F | hn)+)rm h+m)r G

4:14 why(#y] hy(#y ABEF | )ybnh] omit FG

4:15 t)] omit AEF

4:18 Myh] My ADEFG | )rqy#] omit A, )rqnh B, )rqn# CDEFG | Nwmys] omit A, Nwmy# BG |Mwr+yyp] #wr+)p A, #wr+yp BDEFG | h)yrydn)w] #)yrdn)w A, h)yrdn)w BCDEFG |Mhytwrmkm] Mhytwrwmkm BDG

4:19 Mhl] Mhl) A | Mygyydm] Mygyyd ADEFG | My#n)] My#n)hm AG, My#n)m BDEF

4:21 ynb] omit G | z(lb] z(l ACEF, w) z(l DG | w)d)bz] #w)ydbz A, w)dbz BC, wd)bz EF |hd)b)zw] l)dbzw ADEFG, l)ydbzw B, )ydbzw C | Mhyb)w] Mhyb) ABDG, Mhm( hhyb)EF | hyn)b] + Mhm( ABDG

4:22 wrhmyw] + whwnyw whwxnyw whwxnyw G

4:23 l)] lk A, l( DG | Mtwlhq] Mtwlyhq AB | Mhl] omit DG | dbz Mhl] rbd AB, omit EF | z(l] z(lb BG | wyylyygnww)m] r)+nwlygn)w) A r)zylygnww) DEG r)zylygn)w) F | Mylwx]ylx AEF, ylwx BDG

4:24 lkm] lkw B, | )pryw] w)pryw B

4:25 wyrx)] + twbrx ABCDEFG | ylwpqm] ylwp)qm A | lylghw] lylghmw A, lylgh G |Ml#wrym] Ml#wrymw AB Ml#wryw G | )dwyw] hdwhymw A, hdwhyw EFG | rb(w] rb(mw A

BACK TO TOP


5:1
wbyrqyw] wbrqyw ABDEFG

5:2 rm)l] omit EF

5:3 Whole vs] omit Brit. Lib. ms BCDEFG; text = A

5:4 vs 4] omit G; placed after vs 5 A | Mykwxh] Mykrbh A

5:5 vs 5] omit Brit. Lib. ms BCDEFG; text = A

5:6 vs 6] omit all mss

5:7 vs 7] omit all mss

5:8 vs 8] omit G | Myql)] Myl) A

5:9 Mwl#] Mwl#h G | Myql)] Myl) A

5:12 wxm#w] wx)#w G | Mkrk##] Mkrk# yk EF, brxb rk## G | br] omit EFG | My)ybnh] +Mknpl# A

5:13 xlmwy] wxlwy A | Kl#wy#] xl#wy# A | Cwxb] Cwxl AEF | Mylgr] Mylgrl ABDEF; omit G

5:15 My#hl] My#l B | lkl] lk DEFG

5:17 yt)b#] omit EF | hrwt] rphl yt)b )l My)ybnh w) hrwth A + rphl yt)b )l My)ybnhw D

5:18 yk] omit D | d(] w#wmy# dw( A; + w#wm# BCDEFG | tw)] dwy A | l+bt] l+btt A |hrwthm] hrwth Nm B | My)ybnhm w)] My)ybnh Nmw B | My)ybnhm] My)ybnh A

5:19 )] + N+q A | twwcmhm] twwcmm ABCDEFG | dml) r#)] dmlyw ABDEFG | lbh Nb]N+q Nk D | twklm] twklmb ABDEFG

5:22 wrybxl] wrbx t) EF | Kp#ml] Kp#mb A | byyxy] byyx ADG )wh byyx BEF | Kp#mb]Kp#ml ABEF | wh)rqy ABCEFG

5:23 rykztw] rwkztw ABDEFG | Nyd Krbx M(] 3 1 2 ABDEFG

5:24 Kynbrq1,2] Knbrq ABDEFG | Mdwq wtwcrl] 2 1 A | Kk] omit ABDEFG | brqh] tbrqhEF

5:25 h)r] tw)y ADEFG tw)yw B | K)nw#] K)nw#l A

5:26 Ntnt] Ntt ABDG, Ntt# EF | hnwrx)] hnwrx)h G

5:27 Mynwmdql] omit D

5:28 yn)w] yn) EF | h#)] h#)l ABDEFG | hblb] wblb BDEFGH

5:29 Ktysy] Ktysh EF | Kyny(] Kny( AD | htw)] wtw) AB | hkyl#tw] whkyl#yw A, wkyl#twB

5:30 Kyrb)m] Krby)m B, Kyrby)m CEF | lkm] lk db)y#m ABDEFG, lk C

5:31 Mynwmdql] Mymdwql DEFG | xl#w] wl #y AEFH, xl#y CDG | ttl] omit DG | hl] omit A | vs 32 twtyrk . . . vs 31 twtyrk] vs 32 vs 31 (hap) F | z(lbw] z(l ADG, z(lb BE | wyydwpyr . . . z(lbw] omit H | wyydwpyr] 'gwpyr yd A, wyw)dwpyr E

5:32 twtyrk . . . yn)w] omit F (h)p. see vs 31) | lk#] lk GH | twtyrk . . . #y] omit A | M)] omit DGH

5:33 dw(] rm) B | )l] )lw EF | Kt(wb#] Mkt(wb# EF

5:34 Myql)] Myl) A, Myhl) G | )yh] Mh ABDEFGH

5:35 )lw] )l BD | Mwdh#] Mwd)# G | )wh] )yh BDEFG | Mym#b] Ml#wryb ABEFG | Myql)]Myhl) A | )wh . . . Mym#b] omit (hap) D

5:36 )lw] )l ABEFG; omit (hap. see vs 35) D | )l#] )l yk G

5:37 Beginning] + )yh Myql) ry(# Myl#wryb )l D | Mkyrbd] Mkrbd A | Mgw] w) ADEF, omit BG | )l )l] w)l w)l BEF | hz] hzh D

5:38 dw(w] dw( H | txt N#] omit (hap) EF

5:39 hkmh] hkml ABDEFGH | txt (r] omit (hap) DGH | Nkh] Nt G

5:40 r#)w] M)w C | Kyntk] Kntwk A, Knwtk B, Kntk CDGH, Ktntk EF | wyl)] wl B, htw)H

5:41 l)#y] swn)y ABDEFG | Klyl] tkll ABDG

5:44 yn)w] yn) B | Mkybyw)] Mkbyw)l A | Mkycxwlw . . . w#(w] omit BDEFG | hbw+] bw+ A |Mk)nw#l] Mky)nw#l H | lyb#b] d(b A | Mkypdr] Mkpdwr A | Mkycxwlw] Mkcxwlw A

5:45 Beginning] + bw+ w#(w Mym#b# Mkyb) ynb wyht N(ml Mkycxwlw Mkypdwr lyb#b wllpthw Mksy(kmw Mky)nw#l (Dit) BDEFG | My(rw Mybw+] Mybw+h l(w My(rh G |ry+mmw] ry+mmh A

5:46 Mkybhw)] Mkbhw) AC | rk#] + hyhy A | Mybhw)] + t) G | Mhybhw)] Mhbhw) A

5:47 vs 47] omit all mss

5:48 Myhymt] Mymymt ABCDEFG

BACK TO TOP


6:1
ynpl] yny(l A, ynp l( B

6:2 w#y] Mt)w ABDEF, Mt(m# Mt)w G | z(lb] z(l A | sy+)rqwpy)] #)+yrqwpy) A,#y+yrqwpy) BDG, Krqwpy) EF | w)ry#] wdbky# ABC(?)DEFG | Md)] Md)h G

6:4 Kntm] Ktntm ABDEFG

6:5 w#y] (#why EF | Mybc(h] omit C | (wcqmbw] y(wcqmbw ABD | wxb#yw w(m#y#] Mtw) w)ry# ABEF, wtw) w)ry#w DG | Md)] Md)h DG

6:6 Kbk#ml] bk#ml B | Kytld] Ktld B | Kd(b] omit A | Kyb)l] + Mym#b# G

6:7 Mw(m#y] Nw(ym#y A

6:8 w)rt] Mhl wmdt AB(?)EF, Mhl w)rt DG | Mkyrbd] Mkrbd A | Mdwq] + wllpth# EF |wl)#t#] wl)#tw EF

6:9 wnyb)] + Mym#b# A | Km#] omit DG | #dqty] #dqth EF

6:10 yw#(] hyw#( D

6:11 tydymt . . . Nttw] wnl Mwyh Nt ydymt wnmxl A, wnl Mwyh Nt tydymt wnymxl B, wnl Mwyh Nt ydymt wnymxl D, wnl Mwyh Nt tydymt wnmxl EF | Nttw] omit G | wnmxl] wnymxl C | tydymt] + wnl Mwyh G

6:12 wnl1] omit ABDEFG

6:13 wn)ybt] wny)ybt B | wnyrm#w] wnrm#w ADE

6:14 lwxmt] wlxmt ABDEFG | Mkytwnw( . . . Mkyb)] Mkl G

6:15 Mhl] omit G | Mkl1] t) ABD, omit EF | Mkl Mkytwnw)] omit G

6:16 rm)] omit A | r#)kw] r#)k EF | Mybc(] Mybwc( B | Myn#mw] Myn#mlw D | Mtwmc]Mtwmwc ABFG, Mtmwc DE | wlbq] + t) A

6:17 Mkmwcb] Mkymwcb C

6:18 Kyb)] Kyb)l ABDEFG | rtsb2] + )wh A | )wh#2] )wh F

6:20 Mkl] omit H

6:21 Mwqm] Mwqmh A | M#] + Kbyl )hy A, Kbl hyhy BDEFG

6:22 rynw] rnw AB | Kyny(1] Kny( A, omit EF, Kyny(w G | Kw#xy . . . lb] ryhzy Kpwg lkABCDEFG

6:23 Beginning] + Ky#xy Kpwg lk whk Kyny( M)w ABDEFG, + Ky#xy Kpwg lk w)l M)w C |Ky#xm] Ky#xy ABCDEFG | Mykw#x . . . lk] Kykrd lk wyhy Myk#xm ABDEFG

6:24 dwb(l2] + t) A | dx)lw] dx)l w) D | dbky] + )l B | l)h] + t) A, l)b G

6:25 Nkl] tm)b EF | )l#] )l A | #wblmb] #wblb A | Mkpwgl] omit B, Mkytwpwgl EF |#wblmhm] #wblhm A

6:26 wps)y] hsxy DG | twrcw)] twrcw)l ABDEF, twrcw)b G | Mkt)] M)w) ABDEFG

6:27 Mkb] Mhb EF | wtmwqb] wtmwq l( EF | tx)] dx) G

6:28 Nwlyg] wyryl A, Nyylyg BC, Nylyg DG, omit EF | #mwxh] tgrw)w hww+ hny) hldghbABDFG

6:29 yn)w] yny)w B | whwmk] hwmk ADEFG

6:30 twmqb] Cwmb EF | z(l] z(lb B | hxl] hxyl A | rxmw] rxmlw A | mymy#mw] Nymy#mw B |wnxn)] Mt) ABDEFG | yn+qm] yn+q ABDEFG

6:33 w#qb] wmyyqb DG | myql)] Myl) A, Myhl) G

6:34 Beginning] + Nkl ABDEFG | wg)dy] g)dy ADEF, g)wd B

BACK TO TOP


7:1
wnydt] wnwdt DG

7:2 wnwdt . . . hzy)b] omit B (hap) | hzy)bw] hzy)b E | ddwmy] wdwmy ABCDEFG

7:3 w)rt] h)rt BEF | hrwq] Mdwq C

7:4 Ktlwzl] K(rl EF | hnh] hnhw ABDEFG

7:5 )ycwt1] )cwh AD, )ycwh EFG | Kyny(m] Kyny(b# DEFG | k"x)w] rx)w DEFG | Ny(m #qh] omit G | Ktlwz] Ktlwzm G

7:6 Mhl] + w#y A | #dq] #dwq BD | Mkynp] Mknynp AEF, Mkynynp BDGH | ryzx] Myryzx A,Myryzxh H | wnmsrky] wmsrky ADGH, hnmsrky EF | htw)1] omit EF, Mtw) H | Mkyny(l]Mhlgrb A, Mkny(l C | htw)2] omit ADEFG

7:7 Ntnyw] Ntyw A

7:8 lbqy] wlbqy G | )rwqlw] )wrqlw B

7:9 swrpl] + wl ABDEFG

7:10 ntyw] + wl A

7:11 w)wbt] w)bt AEF, w)ybt DG | Mkynpl] Mknbl A, Mkynbl BDEFG | bw+h] hbw+hABDEFG

7:12 yrbdw] yrpsw EF

7:13 w)b] w)wb G | rch] hzh EF | hlwcmw] hlysmw A, hlcm DEFG | Mybrw] tybhw EF

7:14 rc r(#h] 2 1 ABDEFG | dbkw] dbk hmkw ABDEFG | ryy#mh] r#ymh AG, r#yymhBDEF | htw)] wtw) ABDEFG

7:15 rmc] rmch ABDEFG | Mkwtm#] Mkwtb# ABDEFG

7:16 Nm] Nyb G

7:17 (r yrp] omit D

7:18 (r . . . bw+h C(w] omit C (hap) | C(w1] C(hw EF | (r1.2] (rh G

7:19 r#)k] omit A, #)b BDEFG | Pr#y] Pwr#y BD

7:20 Myyrpk] Mwrkny Myrpb A

7:21 rmw)h] rmw) G | Mym# . . . lb)] omit B (hap) | lb)] + lk DEFG | twklmb2] + yb) G |Mym#2] omit A, Mym#b# G

7:22 Myrmw)] wrm)y ABDEFG | yl)] yl EF | wn)bn] wrxbn EF | Myd#] omit C | wnt)cwh]wn)cwh ABDEFG

7:23 rm)] rmw) ABDEFG

7:24 tyb] wtyb ABCDEFGH

7:25 wtw)] wb AH

7:26 M#(y] h#(y EF

7:27 w)wbyw] w)byw ACDEFG | Mymrz w)wbyw] omit H | whwlypyw] hwlypyw H | lpwn] lpnwABCDEFG, omit H

7:28 rbdm hyh w#y#] w#y rbdm hyh# EF | Myrbd] Myrbdh AH | wl)] hl)h AH, wl)h BD | wyh M(h lk] 3 1 2 H | wyh M(h] omit C | bwrm] ldwgm ABCDEFGH

7:29 ypl] + )wh# ABDEFG | Mhl #rwd] 2 1 A

BACK TO TOP


8:1
w#y] + yrcwnh A | rhh Nm] rhhm G

8:2 dx)] omit B | hwxt#yw] twwxt#yw D | M)] + hcrt A | t)prl] tw)prl B

8:3 yn)] omit G | htw)bw] htw)b DEF | (rwcmh] + rh+nw A, + rh+nw wnmm BDEFG

8:4 byrqhl] brqhw ABDEFG | Kynbrq] Knbrq ABDEFG

8:5 w)wbk] w)wbb ACDG | htrmh] htmrh AEF

8:6 ylwxm] + mOih G | Cwwkh] Cwwykh A | z(lb] z(l ACDEFG | hzy#l)ryp] wqy+)lrp A,h)y#l)rp B, h)y#l)ryp DG(?) | wny#)l)ryp EF

8:7 yl)] wyl) ABCDEFG

8:8 N(yw] + wyl) G | wl] omit G | Kny)] yny) ABDEFG

8:9 txt] txtw ABDEF | Mybkwrw . . . My#wryp] My#rp ABDEF | Mhm] omit A | Klyw] +rx)lw ABD, dx)lw EF | hz] omit BEF

8:10 hmtyw w#y] rm)yw G | Nm) rm)] omit EF | Nm)] omit G | yn) Nm)] 2 1 A | hlwdg] omit AG | l)r#yb] + hzb wmk ABDEFG

8:11 rmw)h yk] rmw) ABDEFG | qxcy M(w] qxcyw A, qxcy M( DEFG | bq(y M(w] bq(y M( EFG | Mym# twklmb] omit EF

8:12 wnl #y] wkl#wy ABDEFG | Mnyhg] Mnhyg BDG, Mnhg EF | hyhy] yhy B | qzxtw] qwryxwABDEFG

8:13 w#)kw] trm) r#)k B | hnm)h] tnm)hw B | Kl] Kl( G | )prnw] )pryw G | r(nh] dlyhG

8:14 )b] rm) A | swr+yp] wr+yp ABDEFG

8:15 hbz(yw] hnxynyw EF | whtr#tw] Mtr#tw ADEFG

8:16 yhyw] hyhw G | wyl)] wl A | Myd#h] + Mybr A | Mw)pryw] M)pryw AEFG | ylwxh]Mylwxh ABDEFG | )pyr] omit EF

8:17 y"(] yp l( ABDEFG | l"z )ybnh] omit A | wnyylx] wnlyx C

8:19 Mkx brqyw] Md) )rqyw EF

8:20 Pw(lw] twpw(lw G

8:21 wydmltm] wydymltm ABDEF | Kl)#] omit A

8:22 wl rm)w] l") G | bwz(w] + t) A | Mhytm] Mytmh B

8:23 w)b] )b ABCDEFG

8:24 Myb] omit EF | d)m Myklwh] hyn)b Mysnkn ABDEFG | hyn)hw] )whw G

8:25 wnmm w#qbyw] whwcyqyw ABDEFG

8:26 Mhyl)] Mhl A | w)rtt] w)rt ABDEFG | yn+qm] yn+q ABDEFG | Mqyw] omit A

8:27 M# r#)] omit G | w)r#] omit ABDEFG | wrm)yw] wrm)w A | Myhw twxwrh#] twxwrhw Myh# A, twxwrhw Myh r#) G | h#w(] My#w( ABDEFG

8:28 rb(2] rb(m EF | Myh2] Myl ABCDEFG | yn)zygr)g] yrdg ABCDEFG | My)rqn] )rqnBE, omit G | z(lb] z(l A | swr)r+ynyyg] +wd)r+ynyg A, #yr)r+ynyg B, Myr)r+ynyyg C,+yr)r#ynyg EF, #yd)r+ynyg D, +yd)r+ynyg G | Myn#] yn# AEF | yzwx)] Myzwx) EFG | Myd#]Myd#hm G | #y)] omit C | )yhh] )whh BG

8:29 wyl)] + Myd#h A | Myql)] Myl) A | wndym#hl Mnw] wndym#hlw ADEF, wnydym#hlw B |wnr(cl] wnyr(cl B | wnm(] omit EF | wndym#hl Mgw wnr(cl] wnr(clw wndym#hl G

8:30 Mhm] Mhl G | yrd(] rd( A, ynxm G

8:31 N)km] Nynkm D, Md) ynbm G | )bl] snkhl G

8:32 Myryzxb . . . rm)yw] omit (hap) EF | My#n)hm Myd#h] wl)h Myd#h My#n)hm B, Md) ynbm G | wklyw] Klyw ABCD, Klhw EF

8:33 Mwhtw] Mhtw ABDG

8:34 Mtw)] wtw) ABDEFG

BACK TO TOP


9:1
)b] + )b A | wbw#yw] b#yw A | w+w#yw] wmw#yw CD

9:2 hlwx] ylwx B | Cwwkm] Cwwykm A, Cmqm B | z(lb] z(l ADEFG | wqy+l)r)p]wqy+)lrpo A, wqy+yl)rp C, wqy+ylrp DG, wqy+ylp EF | bk#yw] bk#wm ABDEFG |qzxtt] qzxth ABDEFG

9:3 Mymkxh] Mymkx A, Mymkxhm G | whz] hz BEF

9:4 Mkbblb] omit D

9:5 whz] whzy) A, hz EFG | lq] llq G | lmxn] wlmxn ABG | Kl] Klw ABDEFG

9:6 lwky] + Md) BDEFG | Cr)b twnw( lwxml] 3 1 2 ABDEFG | rm)] + w#y EF | Klw] Klyw B

9:7 wtyb . . . Mqyw] wtybl hlwxh Klyw G

9:8 Md)] Md)h B

9:9 M#m w#y] 2 1 ABDEFG | hyttm] )yttm A | z(lb] z(l ADEFG | w)y+)m] by+m A,by+)m BDEF, wy+)m C, y+)m G

9:10 whwkylwyw] whkylwyw ABDEFG | Myd(ws hnhw] Myd(wsw ABDEFGH | wydymltw] omit H

9:11 My#wrph] + Mycyrpw G

9:12 My)yrbb] My)yrbh ABDEFGH | h)wpr] )pwrl A, h)wprl BDGH | hlwxh] MylwxhABCDEFG

9:13 )lw2] )l A

9:14 Nnxwy] + My#wrphw G | My#wrphw] omit G | Mym(p] omit B | Kdymltw] Kydymltw A

9:15 yrybx] + l# B | w)wby] )by G

9:16 db)y] rbxy A | qzwxl] qzwx# ABDEFG | hkytxh] + h#dxh ABDEFG | Kw#m] Kw#myABDEFG | #wblmhm] #wblmh EF, #wblmb G | hywlbh] hlbh A, N#yh G | rtwy] tw) A

9:17 qr] + Nyy ABDEFG | #dx ylkb] My#dx Mylkb AEF

9:18 r#] + Pl) EF | wd)] omit B | ht)] omit ADEFG | htm ht(] 2 1 ADE, ht( hm B, ht# ht( htm F, ht(w htm G | htm] omit C | hyxh] + htw) G

9:20 tx)] omit A | )b] h)b AD | tycycb] tcycb ADEF

9:21 trmw)w] trmw) ABDEFG | hbblb] hbylb A, hblb EF | dbl] d(lb B

9:22 b#yw] bsyw ABDEFG | wynp] omit G | hy)l] + ytb EF | yqzxth] wqzxth E | ty#b ytb] 2 1 G | ty#b] l)b A, #b BDEF | Ktnwm)#] Knwm)# F | htw)b] htw)tbw ABCDEFG | t)prn]t)prtn F

9:23 w)wbb] )wbk D, )bk G | tyb] tybb A | My#n)] + My#nw G

9:24 Mhyl)] Mhl ABDEF, omit G | yhyw] hyhw G | Myrmw)w] Myrw) ABDEF, Myrmw)# G

9:25 hdyb] hb EF

9:26 h(wm#] h(wm#h G | t)z] t)zh G

9:27 wnynx] wnnwx wnnwx A, wnnx BDEF | wnnwx G

9:28 yhyw] + w)wbb AB, + w)wbk DEFG

9:30 Mhyn# yny(] Mhn( A | rm)l] rmwl A | wrm#h] + Mkl EF

9:31 )yhh . . . lkb] omit B

9:32 wynpl] wyl) A

9:33 hzk] omit EF | t)] omit G

9:34 tm)b] omit A

9:35 bsyw] + t) ABDEFH, + l) G | ylwx] Mylx A

9:36 My(ygy] My(gy ADEFGH

9:37 My+(m] My+(wm A

9:38 hmqh l(b] l) G | xl#yw] xl#y# A | Myrcwqh] Myrcwq G | Mybr] hbrh A | wtmwq]wtmq AEFH

BACK TO TOP


10:1
Md)hm] Md)m G

10:2 swlw+swp)] #)lw+#wp) A, swl+swp) B, sylw+swp) D, #wlw+#wp) G | Nwmys] Nwmy#ABDG | swr+yyp] wr+yp A, swr+p B,#wr+yp DG | h)yrdn)w] #)yrdn)w A, #w)yrdn)w B |wyx) . . . w)rqn] omit EF | wyx)] + (m)rg of Brit. Lib. ms) wOl# wx) )wh yn')wFwOyg wO)ydeybeyze ydI swOpwOqyF

10:3 swpylyp] #wpylyp ADG | )rqn . . . swpylyp] omit EF | sw)ym)lw+rwbw]#w)ymwlw+rybw A, #w)ymwl+rwbw B, sw)ymlw+rwbw C, #w)ymlw+rybw D, #w)ymwl)+rbwG | ymy)g] ymy)yg EF | l)ydbz] l)dbz DEF, ldb)z G | s)mw+] #)mw+ AEG | w)y+)m]by+)m ABDEF, wy+)m C | tybyrb] tybrb DEFG | sw)yr+w] #w)yd)+w A, #w)yd+w BDEF,#wyd+w G

10:4 z(l] z(lb B | Nwmys] Nwmy# ABEFG | swy)n)n)q] #w)yn)nq A, swyn)n)q BCD |sw)yn)n)q EF, sw)yn)nk G | )dwyw] hdwhyw A, )dyw EF | h+wyr)qs)] )y+wyrk#y) A,w+wyyrwksy) B, )+wyrks) C, y+wyrks) D, )+wyrksy) EF, y+w)yrks) G | hz] omit B |whrsm] whwrsm B

10:5 w#y] + Myn# Myn# A | w)wbt] + hl) G

10:6 Nkl] omit G

10:7 Myyqtt#] brqtt# ABDEFG

10:8 Mylwxh] Mylwx A | Mytmh] Mytm A | Mtrh+ hnhw] wrh+w ABDEFG | wlbqt] lbqt G |wntt] wdmlh EF

10:9 l)] l)w G | Mksykb] Mykskb A

10:10 lbql] whlbql DG | yd] omit DEFG

10:11 ry(] + Mwqmw Mwqm lkbw ry(w G | w)wbt] + wl)# ABDEF, t) wl)# G | M#w] omit G

10:12 Mhl] hl ABDEFG

10:13 M)w] hyhw G | )yhh] omit A | hyw)r hyht )l M)w] l")w G

10:14 Mkt)] Mkyl) ABDEFG | w)ct] + hcwx A | )yhh tybh Nm] )yhh tybhm w) ry(h NmG | )yhh] + )yhh ry(h w) ADEF | Mqt(hw] wr(nw ABDEF, wrw(tw G | rp(h Nm] rp(hm G

10:15 Mkyl)] Mkl AG | )yh ry(h Nm )whh Mwyb] 3 4 5 1 2 G

10:16 ynnh] hnh EF | Mkt)] Mkl EF | N)ck] N)ch wmk ABDEFG | Nyb] brqb ABDEFG |Myb)zh] Myb)z A | Myyn(w] Mywn(w ABDEFG

10:17 Mtwlhqb] Mtwlyhqb A | )l] )l# G

10:18 Myklmlw twxplw] 2 1 EF | Myklmlw] Myk)lmlw C | Nwlkwt] wlkwt EG

10:19 w#pty] w#ptt G | M)] l) ABDEFG | Mkr+ct#] wkrct# AG

10:20 Myrbdmh] Myrbdm EFG | w#dq] #dqh EF

10:21 x)h] x)b G | wmwqyw] wmwqy G | twb)h] Mtwb) ABDEFG, Mynbh C | wlybwyw] wlybwyG

10:22 ym#] omit G

10:23 wxrb] + Mkl G | Mkl2] bwbsl ABDEFG | yk] omit ABDEF | Md)] Md)h ABDEF

10:24 dymlt] dymlth ABDEFG

10:25 w)rqy] w)rq G

10:26 Ml(n] + (dwy )l# ABDEF, + (dwy G

10:27 Beginning] + r#) ABDEFG | rw)b] + r(#b (omit wtw) G) wtw) wrps Nzw)l ( + wtw)G) w(m#t (DG r#)) r#)w ABDEFG

10:28 ygrwhm] + twwgh A, twywgh BEF, twywwgh DG | Pwghw] Pwgw F | Mnyhgb] Mnhygb BDG

10:29 wdb)] wrkmy ABDEFG | )lw] )l G | Cr)h l(] Cr)l EF | Nwcrb] + ty l)h EF (?) |Mym#b# Mkyb)] (?) G

10:30 twr(#] r(# E | Mky#)r] Mk#)r A

10:31 Mybw+#] Mynwm# D | Myrwpcm] Myrpycm A, Myrpcm BCDEFG | Md)] Mt) ABCDEFG

10:32 ynpb] + ynb A, ynpl C | ynpl] ynpb G

10:33 All mss omit vs 33 except A which reads:

Mym#b# yb) ynpl wb #xk) Md) ynb ynpl yb #xky r#)w

10:34 My#l] Mwl# Mw#l ABD, + Mwl# EFG

10:36 twyhl] wyh# DG | Mybwh)] Mybhw) ABDEFG

10:37 wl yw)r yny)] yl yw)r wny) AD

10:38 All mss omit vs 38

10:39 bhw)h] Nbhw b)h DG | hydb)y] hndb)y ABDEFG | ytw)] htw) AEF | hn)cmy ylyb#b] omit G

10:40 ytw)2 . . . lbqmh] omit G

10:42 )l#] )l A

BACK TO TOP


11:1
Mwcyw] )cyw D

11:2 Myn#] + r#( EF (?)

11:3 ht)h] ht) A

11:4 t)] omit A

11:5 Myxspw] Myxsphw BDE, Myxsph F | Myrh+n] Myrh+m EF | Mytm Myyxhw] Myyx Mytmhw ABDEF | Myr#ptm] Myr#btm EF

11:6 yb . . . r#)w] yb Nwkn hyhy )l r#)w EFG (?)

11:7 Myklwh hmh yhyw] omit A | l)] t) A | Nnxwym] Nnxwyb B | Mt)cy] + tw)rl A

11:8 Md)] omit D | #wbl] #bwl ADEFG | Mybr2] Mybrh A, omit G

11:10 whz] hz A | xlw#] + Mkl AE | ynpl . . . yk)lm] )ybnh (?) t) E, omit F | ynpl] omit G

11:11 rbwd] rmw) AH

11:12 d(] d(w G | Mym#] omit G | hqw#(] + Mylybnhw A, Mylbnhw BDEFGH

11:13 lk#] lkl DGH | hrwthw] + hlwk A | wrbd] yrbd D, Myrbwd H

11:14 wlbql] + Mym# twklm (?) B | hyl)] whyl) ABDG

11:16 whmd)] hmd) DEFG

11:17 wnd#] Mkl wnr# ABDEFG | Mtqdqd] Mtdqr ABEFG, Mtdm D | wnrps] wndpsABCDEF

11:18 Myd#m] Myd#hm A, Myd#h EF

11:19 Md)h] Md) AG | rmw)w] Myrmw)w ABEFG

11:20 lyxth] lyxt) G | Myr(nh] Myr(h ABCDEFG | w#(n#] + Nhb A, + Mhb BDEFG

11:21 My)wzwrwb] My)zwrwb A, My)wzrwb BEF, My)zwrwk D, My)wzwrwk G | tyb] tb DG |hdy#] hd'y]#' ADG | rwcb] rwpb EF | Mwdsw] Nwdcw G | z(l] z(lb B | hmwds . . . w)ry+]hmwdwsw ry+ A, hmwdw# w) ry+ BDG, hmwd# w) ry+ EF

11:22 Mwdsw] Mwdslw AB | Nk)] Mkm ADG, N)km B, Kkm EF

11:23 M#m] lw)# d( A | drwt1] dyrwt B | drwt lw)#] hzh Mwyh A

11:24 lq] omit G | hyhy] hyht ABDG | Mwdq . . . hyhy] omit E, twyhl F

11:25 w#y] + xwrb ABDE, + #dqh xwrb G | yn)1] omit ABCDEFG | xbt#y] Kbt#y A | yn)2]yb) AEF | Mym#] Mym#h ABCDEF | Cr)hw] Cr)w FG | Mymkxhm] Mymkxh Nm A | Mtw) tylgw] Mtlygw ADEFG, wtylgw B | Myyn(l] Mywn(l ABCDEFG

11:26 Mnm)] + yb) ABDEFGH | r#y] #y A, ywcr H | yb)] omit ABDEFGH

11:27 lkh] lk H | Nwtn] Ntn B | yb) t)m] yb)m H | t)m] + t)m G | t)] omit GH | hl)1] M) yk H | dblb] dbl C, omit H | hl)2] M) yk H | hcry] omit EF | hcry r#)lw] hcry# ymlwH

11:28 w)wb] wkl H | wyl)] yl) AB | t)#l] twn#l DG

11:29 w)c] w)# AB | Mklw( . . . w)c] omit C (hap) | Mklw(] Mkl( A, Mkyl( BDEFG | bblh]bbl B | Mkytw#pnl] Mktw#pnl A

11:30 Beginning] + ylw(#w A, + ylw(# BDEFG | qr] Kr A

BACK TO TOP


12:1
wydymltw] wydymlt B | wlyxth] lyxth C

12:2 w)ryw] + Mtw) F | My#wrph] Ny#wrph F | hnh] omit A | Nwkn] Nwnh F, omit G

12:3 )lw] )l B | h#(#] h#( ABDG | b(r] + )wh A

12:4 Myql)h] Myl)h A | z(lb] z(l ABDEF | hrg)s N)p] omit G | hrg)s] Krg)# AK)rg)# B w+)rg)# D #)rg# EF

12:5 twtb#h] tb#h EF

12:6 )wh] + hz A, omit G

12:7 whm] )whm B, yk G | hbz] xbz ABDEFG

12:8 Md)] Md)h EF | tb#h] Mym#h EF

12:9 Mtwysnk] Mhtwysnk A, Mhytwysnk D

12:10 whwl)#yw] whl)#yw A, hwl)#yw EF

12:13 b#tw] b#yw EF

12:14 wlknyw] wlkntyw EF | wyl)] omit D

12:15 t)z] Nk EF | w#y (dyw] 2 1 H | Kyw] rb(w H | )pryw] )pr )whw H

12:16 rm)l] omit H | lbl] ytlbl EF, )l G, )l# H | whwlgy] whlgy DG, whwmsrpy H

12:17 Myyql] Myyqty# rwb(b H | h(#y] hw(#y AB, hy(#y CDEFGH

12:18 yr(n] ydb( DEFH | Kp#mw] Kp#m EF

12:19 hhry] )hry A, hbky G | Cwxb] + wlwq ABCDEF

12:20 My#y] Kyl#y ABDEFG | xcnl My#y] 2 1 C

12:22 wynpl] w#y ynpl G | dx)] omit H | w)rw] h)rw ABDEFGH

12:24 wmyk#yw] w(m#yw ABDEFGH | w(m#yw] omit ABDEFGH | Myd#h1] Myd# BG | l(b] r#ABDEFG

12:25 w#y Mtwb#xm] 2 1 ABDEFGH | Mkynyb#] Mhnb# A, Mhynyb# DEFGH | tybw] tyb w) A | tqwlxm2] Mtwqwlxm F, Mtqwlxm E | Mkwtb] Mhnb A

12:26 t)w] M)w A | N+#] N+#h C | Mkynyb] Mhnb A, Mhynyb BDEFGH

12:27 Mynb] omit GH | )l] omit F | M)ycwh] Mw)ycwh ADEFH, Mw)ycwt G

12:28 Myql) xwrb] omit EF | Myql)] Myl) A | twklm . . . Myql)] Mym# twklm tm)b G |Myql) twklm tm)b Myql) H | twklm . . . tm)b] omit D | Cq] + Myql) EF | twklm] +Myl) A, wtwklmw Myql) B

12:29 k"x)w] rx)w ABDGH | wtybb] wtyb ABDEFGH

12:30 hm] ymw AEF, ym BDG | )l#] wny)# EF | rbxty] rbxtm EF | l(wpb] yk ABEF, l(mbDG

12:31 Nk] Nk l( ABEF | lxmy1&2] lwxmy B | lxmy2] lwxmy DG

12:32 Md)h] Md) H | #wdqh xwr] xwdh EF | #wdqh] #dwqh ABD

12:33 C(] l( D

12:34 Mktwyhb] Mt)w A | trbdm] rbdm B | blh trrw(tm] twrrw(thhm A

12:35 Md)w] Md) ABDG, + bl EF

12:36 rbdy] rbd C

12:38 )yhh] )whh D | )b] w)b ABDEFG | tcq] tcqm A | My#wryp] My#wrph A | Mymkxw]Mymkxhw ADEF | hcrn] wcrn B | Mym#hm] Mym#m F

12:39 wl] Mhl EF, Kl G | hnwy] + )ybnh A

12:40 hyh r#)k#] hyh#k G | Md)] hmd)h A, Md)h BDEG | twlyl2] Mymy E, + Mymy F |rbqb] rbqn ABCDEFG

12:41 hwnn] hwnyn A | rwdh] + (rh EF | yrbdl] rbdl A

12:42 z(lb] z(l ADEFG | h)yr+#y) yd hnyzyr] #)yrwK#y) yd hnyyr A, h)yr+#y)d hny)r B, h)yrK#) yd hny)r D, h+yr+#y) yd hny)r EF, h)yrK#y) yd hny)r G | rwdh] + (rh EF

12:43 )cwykw] )cwy#kw AE | h)mw+] h)mw+h BEF | Md)hm] Md)m F | twycb] + #)qy# #)qwylryp z(l A | #qbm] #qbl EF

12:44 rmw)] trmw) A | by#)] bw#) ABDEFG

12:45 Myb#wyw] Myklwhw DG, Myb#wy F | hyhyw] yhyw A

12:46 l(] M( ABDEFGH | wyx)w wm)] wyx) EF | wm( . . . wnmm] omit D (hap)

12:47 My#qbm . . . rm)yw] omit D

12:48 dygml] + wyl) ABDEFG | ym) . . . yx)] 2 1 A

12:49 wrm)yw] rm)yw ABCDEFG | Mh wl)] Mhyl) BEF

12:50 ytwyx)w yx)] ytyyx)w yx)w ym) G

BACK TO TOP


13:1
)whh Mwyb] )yhh t(b EF

13:2 Cwxb] Cwxbm A, Pwxb B

13:3 Mybr] omit EFG | rqwbb] rqbl G | t)] omit F

13:5 hlpn hnmmw] lpn wnmmw AEF, hlpn wnmm DG | M#] + M# C | bwrl . . . ypl] = D(m)rg)

13:6 #byytnw . . . Mwxbw] = D(m)rg), ms G unclear ) b

13:7 lpn] hlpn EF | whwdm(yw . . . whwldgyw] Mycwqh wldgyw whwmm(yw A, whwmm(yw Mycwqh wldgyw B, whwdm(yw Mycwqh ldgyw C, whmm(yw Mycwqh wldgyw DG, whwmm(yw EF (hap)

13:8 h#(yw] w#(yw EF | h)wbtw] h)wbt EF

13:10 wydymlt2] omit ABDEFG | rbdt] + ht) C

13:11 Mym#] Mym#h G

13:12 Ntny] + wl ABDG | b#wx] + wl #y# ABDEFG

13:14 rwmgl] Myyql EF | l)w2 . . . )ybnh] omit G | M(l] M(h l) A | w(dt] wnybt AEF |h)r] w)r A | l)w2] + w(dt ABEF, + wnybt D

13:15 wyny(b . . . wynz)w] omit G | wyny(b] omit AF

13:17 ww)th] wg)dy EF

13:19 Beginning] + l#m B | Md)] Md)h ADEF | Mym#] omit G | Pwtxyw] PwKxyw EFG | (rzn#](rz# EF | whzw] whz A, hz G

13:20 Nb)h] Nb) G | (mw#h] + t) ABCDEFG | wnlbqw] wnlbqyw ABDEFG

13:21 hkwbmw] hkwbmbw ABDG, hswkmw EF | hrcw r(c] r(cw hrc EF

13:22 Mycwqb] Mycwqh l) EF | hz] whz A | t)] l) EF, omit G | wxk#m] + Mblm EF | Myhl)]l)h ABCDEFG

13:23 )wh] whz A | t)] omit AG | l"r] omit ABDEFG | y#yl#] y#yl#h G | dx)hmw] b"hmwC, )hw EF | y#yl#hmw] )hmw A, dx)hmw BDG, )mw EF | h#wdqm] t#wdqm EFG | gwwyzb] omit B

13:24 Mym#] + )whw BEFG | #y)l] My)l)yc (?) A | w(rz#k] whd#b ABDEFG

13:25 yhyw] )yhyw A | Md)] Md)h AD | MyKxh] hKxh A | z(lb] z(l ADEFG | hg)yyrb]hg)ryw AEFG, hg)yrb C, )g)ryw D | Klyw] omit AEF

13:26 h)rw] h)rtnw (?) B, h)rn G

13:27 t(rz] ht(rz A

13:28 w#(] h#( ABDEFG | hz] Nk G

13:29 Mhl] hl FG | )l] wl A, omit G

13:30 ldgyw] ldgy D | d(] + t( B | t(bw] t(b C | rm)] rmw) EF, rwm) G | w+ql] + t)ABDEFG | hnw#)r] hlxt EFG | htw)] wtw) ABDEFG | twlybx2] omit A | wnt] + htw) A

13:31 wh(rzyw] h(rzyw B

13:32 Mynw(rz] Mynw(rzh ABDEFG | lk] + Myb#h G | )pn)b] wypn(b ABDEF, wyl( G

13:33 rx)] + Mhl rm)yw ABDEFG | )ybm#] )ybt# A | hl)h] h#)h ABDEFG

13:34 hl)h] wl)h ABCDEFG | rbd] rm) G | Mhyl)] Mhl ABDEF

13:35 yp] + hy(#y D | h(yb)] )(yb) F | Mdq . . . h(yb)] omit B

13:36 w#qbw] w#qbyw ABDEFG

13:37 Mhl N(yw] omit G | Mhl2] omit ABCDEF | )wh] + Nb A

13:38 bw+h] bw+ F | Mh2] omit ABDG

13:39 )wh] omit A | b"h(h] Mlw(h ABDEFG | Myrcwqhw] Myrcwqw A | Mh] wl) F

13:40 Pwr#l] #)b wtw) Kl#hl G

13:41 Md)] Md)h ABDG | wyk)lmm] wyk)lm ABD | Nw) yl(wp lkw] omit G

13:42 wxyl#yw] wkyl#yw ABDEFG | Mtw)] wtw) G | #)] #)h ABDEG | tqyrxw] qyrxw B |Myny#] N# G

13:43 (wm#l] omit A

13:44 hmwd )yh] 2 1 A, 2 B | )ycwmh] )cwmh ABDEFG | r#)] #y# hm A | whwrytsy]whrytsy ABDEF

13:46 tx)] t) G

13:47 hmwd] + )yh ABEFG, )wh D

13:48 My)cwyw] w)cyw EF | Mygyydh] Mygdh DEFG

13:49 Myk)lmh] + Mhw G

13:50 twrwdmb] trwdmb ADEFG | hyhy] yhy BDG | tqyrxw] twqyrxw AB

13:51 wrm)yw] + wyl) A

13:54 twysnk] Mhtwysnk A | hb] )b ABCDEFGH | hzl] + t)z A | wl)] wl)k EF

13:55 hz Nb] 2 1 ABDEFGH | Myrmw] Myrm wm) M# Ny) DG, Myrm F | wm) wl) lk#] wm)#ABCDEGH, wrm)# F | 'g] ymy)g ABEFG, wmwq)y DH | Pswy] Pswyw ABDEGH | hdwhyw Nw(m#w Pswy] 2 1 3 EF | hdwhyw] )dwyw BCDEGH

13:56 wnm( wl) lk#] wl) lk wn(m# D | Ny)mw] Ny)m ABDEFGH

13:57 )ybn] + wry(b BDEFG, + wnry(b H | )"k] )l) A

13:58 Mw#] omit EF

BACK TO TOP


14:1
swdwrwh] swdrwh B | hq)r+y+] hqr)r+y+ D, hqwr+y+ EF

14:2 yn) hnh] yhnh D | tw)lph] tw)lpnh A, twlw(ph DG | lybKmh] omit E

14:3 hyh#] hyx# ABEF | )sydrw)l] )#ydwrw)l AB, )+ydwrw)l D, h#ydwrw)l EF,hsydwrw)l G

14:5 hnhw] omit EF | ylwl] )lwl AG

14:6 dlwh] tdlwh ABDEFG | t)] omit ABDEFG | Mhynyb] Mhnpl AEF

14:7 (b#yw] (b#nw ABDEFG | t)] omit ABDEFG

14:8 hmwym] hm)m ABDEFG | lyb+mh] omit F | ")] omit F

14:9 d(b] + hz G | My)wrqh . . . h#(#] omit F

14:10 +wx#l] omit EF | Nnxwy] Nnxwyl ABDEFG

14:11 hntn] whntn A | hm)l] wm)l A

14:12 Nnxwy ydymlt] wydymlt G

14:13 hdwhy] )dwy BCDG | wlkyw] wklh A

14:15 rc] + t(hw ABCDEFG | Myldgmb] Mylgrb G | Krwch] Kyrch A | wyl)] + lk G

14:16 Mhl] + Mt) A

14:17 #mx] '#mx A | yn#] yn#w ABCDEFG

14:18 Mhl] omit A

14:19 wbw#y#] wb#y# ABCDEFG | wb#y#kw] wb#y#w G | #mxh] '#mxh A | yn#hw] yn#w A |Mydymlthw] + Mtw) wxql G | wqlx] + Mtw) ABDEFG

14:20 Nkw] omit DG

14:21 t#mx] #mx AEFG | dblm] dbl BDEFG | My#nh] My#nm G

14:22 hz yrx)w] Nk rx)w EF | snkl] snkyl ADEF | wxyl#yw] wklyw A, Mtw) wkyl#yw B,wkyl#yw DEFG

14:24 (cm)b] blb G | Mhylgw] Myhylgw AB, Mylghw C, Myhlgw D, Myh ylg EFG | htw)]hyn)h A | hyh] + 'wcr Mdqm A

14:25 hrm#ml] trwm#)lw ADG, twrwm#)lw B, hrwm#)lw EF | ty(ybrh] y(ybrh AG

14:26 Klh] Klwh ABDEFG | r#b] omit ABCG | Mb#wxb] Mb#xb ABDEF, whwb#xw G |hyh#] hyh yk EF | d# hyh#] d#b G | wyh] hyh A

14:27 z)w] z) G | Mhl rm)yw] l")w B, Mhl rm)w CD, rm)w EFG | Mkb hnwm)] 2 1 EF | l)w]l) AEFG

14:28 swr+yyp] wr+yp A, #wr+yp BDG, swr+yp CEF | )wh] omit EF | )bl ytw)] omit EF

14:29 swr+yyp] wr+yp A, #wr+yp BDG, swr+yp EF | hnypshm] hnypsmh G | Klhw] Klyw G | Myb] Myymb A, Mymb BDG | )b] wb G

14:31 Md)] hz G

14:33 Myql)h] Myl)h A, Myql) F

14:34 All mss lack vs 34.

14:35 wtw)] htw) CDEFG | lkm] + ynym ABCDG | Mywdm lkm] omit EF

14:36 wcry] hcry ABG | Mbzw(l] Mbz(l AE | (gn] w(gn ABDEFG | )prtn] w)prtnABDEFG

BACK TO TOP


15:1
)b] w)b ABCDEFGH | w#y l)] w#yl EF | wyl)] wl H

15:2 Kdymlt] Kydymlt ABDEFH | twnw#)rh] tynw#)rh AH

15:4 rm)] rm)y EF

15:5 hzy)#] hzy)b H | rm)y] rm)y# H | Md)h] Md) H | hzy)b#] wzy)b# H | h+x] hKxhEFH

15:6 Myzbm] Myzbmw Myrmw) EF | yrm)] yrm)m ACEF | l)] l)h AEF | Mkytwnqtb]Mkytwnqt d(b ABDEFGH

15:7 ywh] yw) ABCDG | Mypnx] Mypnxh F | )byn hy(#y] hy(#y )bn ABCDEFG

15:8 "h rm) hk] omit G | "h] omit F | yk] omit B | wblw] Mblw EF

15:9 hdmwlm . . . Mt)ry] omit G

15:10 Mhl] Mhyl) H | w(m#] w(d EF | w+ybhw] w+ybh F

15:11 hph d(b] Md)h hpb H | )cwyh] )cwy# hm A

15:12 wrm)yw] wrm)w A

15:14 Mtw)] omit EF | Myrw(l] Myrw(h t) F, Myrw(h E | rx)] omit A

15:15 swr+yyp] wr+yp A, #wr+p B, #wr+yp DEFG, + rm)yw G

15:17 y(bth . . . hph] omit G (hap) | N+bl] N+bb E | Klwh2] rbw( A | y(b+h] My(b+h EF

15:19 twd(w] twyd(w A

15:20 Mylblbmh] Mylklmh A, Myklklmh BCDEFG | ylb] )lb ABDEFGH | Mydy] omit G

15:21 Mwdsw] Nwdycw E, Nwdcw FG

15:22 wynpl] wyl) G | xrzm] xrzmh B | ynwd)] omit A | tzwx)] hzwx) A

15:23 hn(] + hl ABCDEFG | tq(wc] tkll EF

15:24 N(yw] rm)yw G | twdbw)] twxdnh A | ynwxl#] ynxl# G

15:25 ynrzw(] ynrz( BDEFG

15:26 hl] hyl) A | wnntyw] wnntw A

15:27 Mybr] twbr EF | Nxl#m] Nxlw#m ADG

15:28 Kytnwm)] Ktnwm) ABDEFG | Kl] + lk A | h)lhw] + h)lhw F | t)prn] t)prtn EFG

15:29 Klh1] rb( A | Klh2] + lwm A | wdmw(b] wdm(kw EF

15:30 My+ybm] Mynkwm A, Mhynybm BDEF | My(lwc hbrh] 2 1 EF, 2 D | wylgrl] wynpl A

15:31 Myrbdm wyh Myml)h] 2 3 1 G

15:32 ytw)] omit EF | wrb(#] wrb( A | wlk)y#] wlk)y ABEF

15:33 Ny)mw] N)mw EF | Mxl] Mhl A | (yb#l] (wb#l A | M(l] M(h ADEFG, + lwdg B | M(l (yb#l] M(b#l ydk G

15:34 rm)yw w#y N(yw] rm) w#yw ABDEFG | Myrkk] twrkk ABDEFG | Mxl] omit A | wn(yw]wn( Mhw ABDEFG

15:35 b#yl] wb#yw F

15:36 twrkk] + l)l hdwhw ABDEF, + l)l hdwhw Mxl G | M(l] lwk)l EF

15:37 wlk)yw] wlk)w DEFG | w(b#yw] w(b#w ACDEFG | rtwhw] w)lm r)#nhmw ABDEF,w)lm r)#whw G

15:38 dbl] dblm A

15:39 hnypsb] hnypsl EF | )yynwdyc)m] )ynwd)sm A, )ynwdyc)m C, h)ynwdys)m D,ynwdys)m EF, h)ynwdcm G

BACK TO TOP


16:1
My#wrphw Mymkxh] Mymkxhw My#wrph A | Mdmlyw] Mdmly ABEF, Md)l D, tw#(l G | Mym#hm] Mym#h Nm A

16:2 hyhy xc Mwy] 3 1 2 A | Mym#h#] Mym#h My)wr# G

16:3 Mwyh] wyh# EF | ryKmy] ryKmm A | Kp#m2] + twtw) A | My)rm] ty)rm ABDEFG

16:4 Mhl] wl AEFG | drpn] + Mhm A | wl Klhw drpn] omit EF

16:5 Myh] + wl Klhw drpn EF (between parentheses) | hnypsl] hnypsb G | wydymltw3] MhwG | wsynkh] wnykh EF

16:6-8) All MSS omit (hap).

16:8b Ny)#] Ny) A

16:9-12 h#mxhm] #mxhm AG | twrkk] twrbd D | (br)w] t(br)w A | Pl)] Mypl) AEF |hmkw] hmk ABDEFG | Nklw] Nkl G | Mgw #ymlxhm] omit ABDEFG | Mymxlhm] omit C |Myy(bKh] twy(bKh B | Mkl] omit A | wr)#t#] wrm#t# ABDEFG | Myqwdchw My#wrph] 2 1 BG

16:13 h)yrws] h)yr)#y# z(l )yrws A, + h)yry#y# z(lb B, + h)yr#y# z(lb DEF, +h)r)#y# z(lb G, h)yrw# H | Cr)w] Cr) B | )rqn Pwlyp] omit H | swbylyp] #wpylypABDEF, swpylyp G | hm] + Mh D | Md) ynb] Md)h ynb EF

16:14 Whole vs omitted EF | Myrmw)2] omit G | whyl)] hyl) BH | whymry] hymry BH

16:15 Whole vs omitted EF | hm Mt)w] Mt) hm D | hm] + Mt) G | ylyb#b . . . hm] wrm)t A

16:16 swr+yyp] wr+yp A, #wr+yp BDEFG, swr+yp C | rm)yw] omit H | xy#m] xy#mh H |z(l] z(lb B | w+syrq] w+#yrq ADG, sw+#yrq EF | w+syrq z(l] omit H | Myql)] Myl) A |ht)b#] t)b# ACDEFGH

16:17 wrm)yw] 'm)yw AFH, rm)yw BCDEG | rb] Nb H | r#b#] h#b# G | Mdw r#b#] w"b#AH | Kl] omit G

16:18 Kyl( hnb) yn)w] hnb) Nb)h t)z l(w A, hnb) Kyl(w H | Mnyhg] Mnhyg BD | Kdgn]hdgn A, Kl G

16:21 twlgl] omit G | lw(] l( EF | Mwyw] Mwybw A

16:22 whwxqyw] whxqyw ADEFG | swrKyyp] wr+yp A, swr+yp B, #wr+yp DEFG | wnyb] wnyblG | rm)l . . . lyxthw] wl rm)yw G | xykwhl] wxykwhl A | wd) . . . twyhl] Kl twyhl Nwd) G | Kl2] omit C | wd) Nk] 2 1 A

16:23 wl] omit D | yp] yb ABDEF | Kny)#] Kny) ht)# ABDEFG

16:24 hcry# . . . z)] hcry# Mhl rm)w wydymlt t) w#y xql z) G | hzby] + t) ADG |xqyw] brqyw EF | t)] omit AG | brq#] brqy# ABD

16:25 w#pn1&2] w#pn t) G | ylyb#b] omit D | b"h(h] Mlw( A, Mlw(h BEFG

16:26 xywry] Mywry D | t)] omit ABDEFG | hzy)w] wzy)w A | Myrbdh d(b] Myrbdb EF |Mydspnhw] Mydspnh AB | w#pn2] w#pnl EF

16:27 Mym#b#] Mym#b r#) ABDEFG | wyk)lm M(] omit A | wl(pmk] wl(pk ABDEF,wlw(pk G

16:28 wm(+y] + M(+ EF | w)ry#] + t) ABDEF | hwl)] Myl)h A, hwl)h G | )b] omit BEF

17:1 h##] t## ABDEF | swr+yypl] wr+ypl AH, #wr+ypl BDEG | bq(y Mgw] bq(yw ADH |z(l] z(lb B | ymy)g] ymy)yg B | Nnxwyw] N)wgw D, yn)wygw H | rh l)] rhl G | M#m] d)m G, omit H | )wh] omit AH

17:2 hnt#h] hnw#h F | gl#k . . . wy#wblmw] omit H

17:3 Beginning] + wlgnw ABDEFG | wh)rqy#] whyrqy# B, whrqy# D | swr+yypw] wr+ypw AB,#wr+ypw DEG, swr+ypw F | Mymdrn] + d)m ABDEF | Myn1] Mynw A | wpwg] wtw) G

17:4 z)] omit A | swr+yyp] wr+yp A, #wr+yp BDEG, swr+yp F | w#yl] + ynwd) ABDEF,ynwd) G | N)kb] omit A | hp] N)k AEF | twnk#m] Mynk#m ABDEFG | hwl)lw] hyl)lwBDEF, whyl)lw A

17:5 Nn(] + xc ADG, + dx) EF | hsk#] hsk ADEF | rmw)w] omit G | hnh] omit AF

17:7 rm)yw] rmw)w C | Mhl] Mhyl) ABDEFG | wmwq] omit C

17:8 dblb] dbl EFG

17:10 whwl)#yw] wl)#yw ABDEFG | wydymlt wl] wl Mydymlth A | hyl)#] whyl)# A

17:11 hyl)] whyl) A

17:12 wb] wl G | Np] Nk AEFG, Nkw D | Nbk] Nbb ADG | Md)] Md)h AEF

17:13 lb#b#] omit F | rbdm] rmw) G

17:15 rm)yw] + wl G | ynnx] wnynx B, ynnwx G | hswxw] swxw EF | d)m] d)m d( G | t)] l( B |P+qmw] Pcqmw ABDEFG | Mym(p lpwnw] lpwn Mym(pw ABDEFG | Mym(pw] + lpwn BDEFG

17:16 wytw)ybxw] wyt)bhw ADEF | Kdymltl] Kydymltl ADEF | wlkwy] wlky ADEF |wt)prl] wtw)prl BD

17:17 Mkl yw) (r rwd] 3 1 2 ABDEFG | Mt) Mkl] omit ABDEFG | Myrpwkh] rpwkwABDEFG

BACK TO TOP


MK 9:20
whw)ybhw] whw)byw A | N+#h . . . whw)ybhw] NK#h h)r w#yw wyl) whw)ybh# hmw G | wlypmw] wlyphwG

MK 9:21 Nmz] + #y ABDEFG | b)hw] wyb)w AG | h)lhw] + dymw ABDEFG

MK 9:22 Nyyn(b] Nyn(b A | lkwy] lwky A, lkwy# G | wdym#h] wdym#hl ABDEFG | Nwd)]ynwd) A | whrz( . . . Mw#b] wnrz( Nyn( Mw#b wrz(l lkwt EF | Nyyn(] Nyn( A | wrzw(l] wrz(lABCDEFG | whrz(] wnrz( ABDEF | )#yw] w#yw A | wyny(b] wyny(yb F

MK 9:23 M)] + ht) ABDEFG | Myrbdh] + wlc) ABDEFG | Mylq] hlq BDEFG

MK 9:24 hq(cb] omit G | Nwd)] ynwd) A, omit B

MK 9:25 h)r] omit G | hzl] d#l hwc ABDEFG | wl] + N+# A | N)kmw N)km] N+bmw N+bmDG

MK 9:26 )cy ] hyh C | tm )wh#] )wh tm# ABDEF, )wh hm G

MK 9:27 wxql] + dyhm ABDG, dym EF | wdym(hw] whwdym(hw B

MK 9:28 r#)kw] + dm( G

BACK TO TOP


17:19
wbrq] + wl A | N#yl] omit AF | rtsb] + wl F | wyl)] wl A | (wdm] hml G

17:20 rm)yw] rm) EF | Mhl] Mhyl) AB | wnym)t] omit A | wrm)t hzh rhl] 3 1 2 AEF |wrm)t] omit G | wrws] rws ABEFG

17:21 Myd#h Nm] Myd#hm A

17:22 Md)h1] Md) ABDEFG

17:24 htrm] htmr A | whwbrqyw] wbrqyw ABCDEFG | swr+yypl] wr+ypl A, #wr+yplBDEFG, swr+ypl C | Mhyl)] wyl) A | Ntwnw ghwn] Ntwn ABDEFG

17:25 w)wbyw] )byw A | tybb] wtybb G | wyl) rm)l] 2 1 ABCDEFG | swr+yypl] wr+ypl A,#wr+ypl BDEFG | h)rn] h)ry ABDEFG | swr+yyp] wr+yp AD, #wr+yp BEFG, swr+yp C |Myrknh . . . yklm] omit C

17:26 Mhl] Mhyl) A | My#pt] My#px ABDEFG

17:27 swr+yypl] wr+ypl A, #wrKypl BDEFG, swr+ypl C | xqt#] rct# G, )cmt# EF |)cmt] )cmw EF | (bKm] (cb ABDEFG | wnyd(b] wnd(b DEF

BACK TO TOP


18:1
w#y l)] w#yl G | b#wx . . . wrm)yw] Myb#wx Mt) Mhyl) rm)yw G

18:2 By haplography (dx) r(n . . . dx) r(n) all our mss, except A, omit 18:2b-5). The text printed above in parentheses is according to ms A, which contains all but vs. 4.

18:5 hzk] hzb EFG | lbqm] + ytw) A

18:6 ly#ky] l#ky BDG | Myr(nhm] Myr(nh Nm DG | Myn+qh] omit EF | xlp] slp CG |wr)wc l(] wr)wcb A | twlwcmb] tlwcmb BDG

18:7 )bl . . . yw)] omit British Library MS and C. Text printed in parentheses is according to A | yw)1] + wl D | lbt] lpt D | yw)2] + wl DEF | )by#] w)by# A | wlb#b] wlyb#b ABD, + )bl twkyrc# twkwbmh G

18:8 Kdy] Kydy A | Klgrw] Kylgrw A | Kly#ky] Kwly#ky B | whly#ktw] whkyl#tw ABDEFG |dw(] rw( ABCDEFG | Mylgrw] Mylgr w) A | Kttl] Kttlw A

18:9 Kyny(] Kny( BCDEF | hrqtw] whrqn A, hrqn BDEFG, hrqnw C | hkyl#tw] whkyl#twA | )bl] w)bl B | dx)] tx) BDG | Mnyhgb] Mnhygb BDE

18:10 tx)] dx) BDG, ') A | Myr(nhm] Myr(nh Nm D | Mhyk)lml] 'yk)lm# A, Mhyk)lm#BEF | ynb] ynp AB(?)CDEFG

18:11 l+b] omit A, )b BDEFG | Mybyw)h] Mybyw)h t) G

18:12 xrpw] xrbw ABCDEFG | tx)] dx) DG

18:13 h(#tw] (#tw A | )l r#)] )l# A

18:14 b)] yb) ABCEF, b)h DG | db)y#] wxdy# EF

18:15 swr+yyp] wr+yp A, #wr+yp BDEFG | wnxykwh] wnxkwh D

18:16 Kl] Kyl) A | Pyswt] Pwsh A | Mynpl] ynpl Kyrbd twyhl A, ynpl BCDEF | Myn# Mynpl] omit G | Myd(2 . . . Myd(1] 1 2 (hap) CD | rbd] rbdh B

18:17 lhqb . . . lhqb] 1 2 (hap) B

18:18 rmw)] omit EF | hl)] omit ABDEFG | r#)1] omit C | )wh rws)] 2 1 G | )wh] hyhy A |hyhy] omit G

18:19 w#qby] w#qbt EF | t)m] + yb) ABDEFG

18:20 M#] omit C | Mkkwtb] Mkwtb ABDEFG

18:21 swr+yyp] wr+yp A, #wr+yp BDEFG

18:22 wl] wyl) A | (b#] + Mym(p EF | My(b#] h(b# D | h(b#w] + Mym(p B

18:23 )yh] )wh A, omit EF | wytr#mw] wytr#m F

18:24 Mybwhz] Myrnyd ABDEF

18:25 Ntyl] Nty# ABDEFG, wl Nty# G | t)w2 . . . t)w1] 1 2 (hap) EFG

18:26 lkh . . . Mxrl] lkhw yl (B- Ntmh) Ntmhw (D- yl() wyl( hswx rm)l ABDEFG |Ml#y] Ml#) ABDEFG

18:27 wynwd)] ynwd) F | vss 27-29 omitted in DG (h)p. Ml#) . . . Ml#))

18:28 wyrybxm] wyrbxm AEF | wb] omit EF | rm)l] All mss including DG contain a haplography from rm)l (18:28) to rm)l (18:29). For DG see notes on 18:27 and 18:31.

18:29 Beginning] see note on 18:28. | lkhw] + wl B

18:30 whwkylwyw] whkylwyw ABDEFG | Ml#] Ml#y A | wl2] omit ABDEFG

18:31 t)] omit BDEFG | h#(] + vss 27-29 DG (see notes on 18:27 and 18:28 above).

18:32 Kybwx] Kbwx ABDEFG

18:33 Kdb(l] Krbxl A, Kydb(l B

18:34 wcyw] rm)yw G | wl] omit A

18:35 blb] bblb A

BACK TO TOP


19:1
hlk] hlyk B | w#y] + rbdl G | twcql] hcql ABDEFG | hdwhy] )dwy BCDEFG

19:3 w#gyw] wbw#yw DG | t)1] omit ABDEFG | wtwsnl] omit DG | bwz(l] + Md) G | t)2] omit A | Ntylw] Ntyw ADEFG

19:4 Mhy#w(l] Mhy#w(# ABDEFG

19:5 #y)] Md)h G

19:7 rm)yw] wrm)yw A | ttl] + hl ABDEFG | hxl#w] xl#lw G

19:8 Mhl] Mhyl) ABDEG | h#m] hm F | hp] omit A | Mlw(mw] Mdwqmw AB, Mdqmw DEFG

19:9 t)] omit ABD | P)yn] P)ny A, P)wn EFG

19:10 wyl)] wl G

19:12 wl)1] wly) B | )l r#)] )l# EF | w)+x] + Md) ydyb Myyw#( Mysyrs #yw ABDEFG |My#bwk#] My#bwk Mh# ABDEFG | lyb#b] wlyb#b EF | Mymkx] My)bh ABDEFG | ym] ymwEF | Nyby] omit EF

19:13 w)bwh] )bwh EF | wyl)] wynpl G | My#rgm] My#ygm EF, Mylbqm DG

19:14 Mhyl)] Mhl EF, omit G | wxynm] omit D | )lw] l)w DEFG | Mkl] omit D | )l M)] +hyhy ABCDEFG

19:16 hwxt#m] hwxt#yw ABDEFGH

19:17 N(yw] rm)yw EFG | wyl)] + rm)yw H | bwKm] by+hm H | Md)h] Md) H | l)h yk] l)hwABDEFGH | )wh] omit G | bw+2] bw+h BDEFH | rwm#] + t) A

19:18 rm)yw] rm) ABDEFGH | xcrt] + P)nt )l D

19:20 rwxbh] Mkxh ABDEFG

19:21 wyl)] wl EFG | hyhyw] yhyw A | )bw] Klw G

19:22 rwxbh] Mkxh ABDEFG | Klh] + P(z ABD(?)EF, G(?) | hyh )l#] wyh# A | hyh] wyhDEFG

19:25 whmtyw] w)lpyw ABDEFG | w#yl] omit G

19:26 Myql)h] Myl)h A | rbd lkh] rbdh G

19:27 swr+yyp] wr+yp A, #wr+yp BDEFG, swr+yp C | hnh] wnnh A | Klyl] tkll A

19:28 rm)yw] + Mhyl) AG, + Mhl BDEF | l)r#y . . . Myn#] omit G | l)r#y] omit D

19:29 wytwyx) Mg] wytwyx)w ABDEFG | wtyb] + wyx)w A, + wyx) BDEFG | lbqy] + h)mABDEFG

19:30 Mynw#)r . . . Mybrw] omit A (hap)

BACK TO TOP


20:1
ryk#mh] Myk#mh ABCDEFG | Myl(wp] + wmrkl ABDEFG

20:3 )cyw] )byw EF | Myl+b qw#b] 2 1 ABCDEFG

20:4 yw)rbw] yw)rhw ABDEFG

20:5 w)cyw] )cyw ABDEFG | h(#b] t(#b A | ty(y#t] ty(y#th ABDEF

20:6 tx)bw] Myn#bw A | h(#] tw(# EF, omit D

20:7 wn(yw] rm)yw G | wl] + wrm)yw A, Mhl G | Mhyl)] Mhl AG | wkl] omit G

20:10 Mynw#)rhw] Myb#wxhw DG | wb#x] omit G | rnyd . . . )whw] dx) rnyd Mhl Ntn G |rnyd M) yk Mlwkl Ntn )l] rnyd dx) lkl Ntn ABDEF

20:12 tyw#hw] htyw#hw A

20:13 Mhm dx)l] Mhl A | wl] omit G | ")] omit G

20:15 (dyh] (rh ABDG, (ryh EF

20:16 hyhy] wyhy AB

20:18 Ml#wryl] Ml#wry l) A | Md)h] Md) A | Mynhkhw Mymkxh] Mymkxhw Mynhkh A |whwbyyxyyw] whwbyyxyw ABCDG, whwbyrxyw EF | twmt] htyml A

20:19 wrsmy Mgw] wrsmyw A | wtyb#hlw] wtwltlw wtwqlhlw A, wtwqlhlw BDEFG |y#yl#h] + Mwqy ABDEFG

20:20 )b] omit AG

20:21 rm)tw] rm)yw B | hl) ynb] hl) hynb B, hynb DG | yn#hw] dx)hw D

20:22 Nw(dt] w(dt A | lkwth] Nwlkwth ABDEF, wlkwth G | Nyrwsyh] Myrwsyb C | dyt(] omit G

20:23 wt#] w)bt# EF | wby#whw] wby#wtw EF | ynymyl . . . yl)m#l] 2 1 EF | Mg] omit ABDEFG | ynpl] yny(b EF

20:24 Nyyn(b Mhyny(b] Nyn(m Mny(b ABDG, Nyn(m EF | Myx)] Myx)h A

20:25 Mbrqyw] Mbyrqyw A | M#pnl] M#bkl ABEF

20:26 Mkynyb2] omit EF | tq#y] tr#y ABEF, ty#y D

20:28 r##] r#)k ABDEFG | Md)] Md)h AD | )wh] omit ABCDEFG

20:30 whwl)#yw] wl)#yw ABCDG, wrm)yw EF | rm)yw] wrm)yw ABDEF | )ybnh] hnh EF |tyr)znm] trz)nm ACDG, trznm B tr)znm EF

20:31 Whole vs 31] omit G | mh . . . kp()w] Mhw wsh rm)l ABDEF | Myrmw)w] wrm)w EF

20:34 dymw] dym F | l)l1] l)h A, )lw EF

BACK TO TOP


21:1
rhl] rhb AH | w#y] omit H

21:2 Mhyl)] Mhl G, omit H | Mkxkn] Mxkn H | tx)1] + hrws) A | tx)2] hm( A, + hm(BEFG | Mtw)] htw) A | Mw)ybhw] Mtw) w)ybhw EF

21:3 rm)y] rm) A | Mkl] Mkyl) ABDG, omit EF | Mht)] Mkt) ABDEFG

21:5 )by] )b EF | )wh (#wnw] omit G | bswrw] bkwrw ABCDEFG | Nwt)1] rwmx AEFG |Nwt)2] twnwt) BEF

21:6 w#y] omit G

21:8 Myrx)w] Mybrw G | )nrdwsh] Mytrwk ABDEFG

21:9 )n(#wh] hn(#wh A | Mlw(h (y#wm] Mlw( wn(y#wm EF, Mlw(h Klmh (y#wm B

21:10 hdrx] + Ml#wry ABEF

21:11 lyr)z)nm] lyrznm A, l)yrznm B, tr)znm DEF, l)yrz)nm G

21:12 tyb] tybb AEF | )cmyw] )cwyw A | M#] M#m A | twb#wmhw] Mtwbw#wmw A | Mynwyh] omit A, Mynwy G

21:15 w)wbyw] w)cyw EF | Mynhkhw Mymkxh] 2 1 ABDEF | tw)rl] omit A

21:16 wl] omit A | Myrmw)] wrm)y A | wl)1] wyl) A | Mhl] Mhyl) G | rm)yw] omit A | wl)2] omit A

21:17 bwz(yw] + Mtw) ABDEFG | )ynnx] hynnx BCDEFG | Klyw2] Nlyw ABDEFG

21:19 )ryw] r)yw G | tx)] omit G | hb] + Myn)t EF | dbl] dblb B | dym hn)th] omit G

21:20 whmtyw] + d)m G | wrm)yw] rm)l G | dym] A (?), omit G

21:21 Mhl . . . N(yw] w#y Mhl rm)yw G | Mb] Myb AEF, Nk DG

21:22 lkw] lkbw BEFG

21:23 Mynhkhw Mymkxh] Mynhkh ylwdg ADEFGH, Mylwdgh Mynhkh B | Mynhkh C | h#(t] + (-Kl BEF) Kl Ntn ymw ABDEFGH

21:24 Mhl] Mhyl) A | tx) hl)# yn) Mg] omit C | tx) hl)#] dx) rbd ABDEFGH | htw) yl] yl AH, yl wtw) BDG, yl htw) CEF

21:25 Mym#h Nm] Mym#hm H | My#n)h Nm] My#n)m H | rm)l] + My#n)h Nm w) Mym#h Nm rm)n M) F | rm)n hm] omit ADEFGH | rm)n M)] omit B | Mym#hm] Mym#h Nm H

21:26 My#n)h Nm] My#n)hm A | hrwbxh Nm] hrwbxhm AH | hrwbxh] twrwbxh EF

21:27 wrm)yw] + wl H | )l] yny) A | rm)yw] + Mhl H

21:28 br(b] t(b A | h)rn hm] h)rnh DG | dx)h] dx)l D | dwb(l Mwyh] 2 1 A | dwb(l]dwb( G | ymrk] ymrkl A, ymrkb BDEFG

21:29 Mxn] hxn A

21:30 'wd) ynnh] 2 1 A

21:31 w#y] omit EF

21:32 Nnxwy] omit EF | Mtnmh] Mtnym)h A, Mtnm)h BDEFG | Mycyrph w)b] Mycyrphw wbABDEFG | wnym)hw] wnym)h ABDEG | Mtmxn] Mtrzx G | hprxb] hmkxb A

21:33-46 Omit Brit. Lib. ms and C. Our basic text for these vss is D.

21:34 l)1] t) EG, omit B

21:35 Mynb)b wlqs y#yl#hw] y#yl#h t) lqsyw G

21:36 Mybr] omit A | Mynw#)rhm] omit EF

21:37 rbd] rbdh ABEF | rm)l] rm)yw G

21:38 wh(r l) #y)] omit A | wkl] Kln A | #rynw] + t) A

21:39 ht(w] ht)w A

21:41 rm)l wl wn(yw] wl rm)yw EF | Myrx)] Myrzh A

21:42 wnyny(b . . . t)m] omit G | t)lpn] tw)lpn B

21:44 hxdy] h)ry EF | lwpy r#)w] lpwnhw EF | qdsy] qspy A

21:45 ylwdg] omit EF | My#wrphw Mynhkh] 2 1 EF, Mynhkhw Mymkxh G | wyl#m] wyl#m t) G

21:46 w#qbyw] whw#qbyw BEF | twrwbxhm] twrwbxh Nm A | )ybnl#] )ybnk# A | Mhl]Mhynyb G

BACK TO TOP


22:1 At this point the Brit. Lib. ms again becomes our basic text; ms C also resumes at this point.
Both number this )"c qrp since the entirety of the last pereq was omitted. All other mss number this b"c qrp.

22:3 wl] )bl ABDEFG, omit C

22:4 ytnkh] ytwnykh ABDEFG | twp(w Myrw#] Pw(w rw# ABDEFG

22:5 wzb Mhw] omit C, w)b )l Mhw G | wzb] )b D

22:6 )l] wydb( t) wxql ABDEFG | Mb] Mhb G

22:7 (m#yw] xl#yw A | xl#yw] + dym#yw lyx ABDEFG | Myxcwrh] Mygrwhh A

22:9 ht(w] + wkl G

22:10 Mykrdh l)] omit EF | Mykrdh] + w)cmyw G

22:11 hyh] hpwxl yw)r G | #bwlm] #wblm D

22:12 ybwh)] ynwd) A | N)kl] N)kb A | hpwxh] hpwx A

22:13 wylgrw] omit EF | lw)#b] yk#xmb ABDEFG | tytxt] twytxt ABDEFG | qwrxw]hqyrxw C

22:14 Mybr] Mybwrm EF | My+(m] My+(wm A

At this point the Brit. Lib. ms and ms C number this section g"c qrp, leaving out b"c, thus bringing their numbering system into line with the other mss. See 21:33 and 22:1. | rbdb]wrbdb D

22:16 Beginning] + Mhydymlt M( wc(wyw EF | wxyl#yw] wxl#yw CF | swdwrwhm My#wrp M(] omit D | My#wrp] Mycyrp A | Myql)h] Myl)h A

22:17 rmw)] + wnl G | Kl] omit G | r)zycl] rzy#l A, rwzycl B, rzycl CDEG, rsycl F

22:18 w#yrxyw] w#y rkyw ABDEFG | ynwtymt] ynwtyst ABDEFG | Mynpnx] Mypnx ABDEFG

22:19 wl] + Kw#p AG, + dx) Kw#p D, + yd#p EF

22:21 rm)yw] wrm)yw BG, wrm) z) EF | yr)zycl1,2,3] rzy#l A, ryzycl B, rzycl CDE2,3G,rsycl F1 | Mhyl)] Mhl AEF | t)] omit A | yrzycl4] omit ABEFG | r#)w] r#) t)w DEFG |Myql)l Myql)l r#)w] Myl)l r#) Myl)lw A | Myql)l2] omit B

22:22 w(m#yw] omit EF

22:23 )whh Mwyb] )yhh t(b H | w)rq] wbrq A

22:24 wnl rwm)] omit A | wyx) (rz Myyql] omit G

22:25 wnynyb . . . hnhw] omit G | Nw#)rh] + t) G

22:26 There is con+usion in the text oK G.

22:27 Mhyrx)w] twrx)w B

22:28 rbk#] omit A | hyh] htyh# A, htyh BDEFG | ym l)] yml G | h#)h . . . l)] Mlkl htyh rbk# h#)l hyht Mh(b#m yml hyxth Mwyb A

22:29 Mhyl) rm)yw w#y N(yw] rm)yw w#y Mhl N(yw H | wg#t] w#nt G | zw(w] dw(w EF |Myql)h] Myl)h A

22:30 My#n) My#nh )lw] omit G | qr] )l) A | Myql)] Myl) A

22:31 Mkl "h rm)#] omit DG | "h] omit H | rm)#2] omit ABEFH, + Mkl G

22:32 yn)] omit G | yql)1,2,3,4,5] yhl) A | yql)2] yql)w H | )"k] yk H

22:34 wydb(] wydxy ABDG, wdxy EF, wyrx) C

22:35 whwl)#yw] whl)#yw EF, + rm)w G | ")] + Mhm A

22:36 'r] ybr A | hzy)] wzy) CEFG | hlwdg hwcm] 2 1 A | hrwtb#] hrwtb F

22:37 Kyql)] Kyhl) A | Kbbl lbb] omit G | wkw] omit wkw and add: Kd)m lkbw K#pn lkbw ABDEF

22:38 hnw#)rh] + twwcmb# hlwdghw A, hlwdg hwcmh C, hlwdghw DEF, hnw#)rhw hlwdghG

22:39 tyn#] tyn#hw ABDEFG

22:40 hl)h] wl)h A | hrwth] hrwt B

22:41 w#y] omit G

22:42 rm)l] omit G | hyhy ym Nbw] omit A

22:43 Mhl] Mhyl) BEF, omit DG | Ky)] Ky)w A | w)rq] )rq ABDEFG | Nwd) rm)l #dqh xwrb] 4 1 2 G | rm)l] omit EFG

22:44 Kybyw)] Kybyw)l A | Kylgrl . . . d(] omit FG

22:45 w)rq] wtw) )rwq ABDEFG | hyhy] hyh EFG

22:46 N)km] N)kmw ABCDEG

BACK TO TOP


23:3
ht(w] ht(m EF | rm)y] wrm)y ABDEFG | w#(w wrm#] wrm#tw w#(t G | Mhytwnqtbw] MhytwnqtkwABDEG, Mkytwnqtkw F | Mhy#(mw] Mhy#(mkw E, Mky#(mkw F | Mhw] omit ABDEFG

23:4 vs 4] omit C | Mlbwsl] + Md)h ynb ymk# A, + Md) ymk# BDG, + Md)h ymk# EF | 'yp)] wlyp) BG

23:5 My#w( . . . lkw] omit C | My#wblm] Mhy#(m D, Mhdgb G | sw)ylbyp] #)lbyp A,#)wylbyp BF, #w)ylybyp D, #w)ylbyp EG

23:6 twyhl] Mtwyhl A | Mb#wm] re)d Myb#wm | hnw#)rb twysnk ytbb] 3 1 2 ABDEFG |hnw#)rb] Nw#)r A, hnw#)r BDEFG

23:7 M)rwqlw] M)rqlw EF, Mhl t)rqlw G

23:8 Myx) . . . Mkbr] omit D (hap)

23:9 )wh . . . b)w] omit D (h)p-see on 22:8)

23:10 Mkbr#] Mkybr# C | dx)] omit EF

23:12 x#y2] omit EF | Mwry] Mmwrty A

23:13 Mypnx] + wr(# Myrgws Mt)# A, + Myrgws Mt)# BDEFG | Md)] + My)b Mkny) Mt)ABDEFG, Md)h DEF | Mycwrhw] hcwrhw A

23:14 My#nh] omit G | hz] omit EF | Kr)] Kwr) ABC, omit EF

23:15 bl] omit G | r#)kw] r#)k EF | (r] b(r EF

23:16 wrm)t r#)] wrm)t# H | #dqn] r#qn A | lkyhh Nyynbl] wnynblw lkyhl H

23:17 hzy)] whzy) ADEFGH | rbd] rbdh ABGH | lkyhl] wl G

23:18 (b#y] (b#n D

23:19 Beginning oK vs] + Myrw(h yw) ABDEFG | hzy)] whzy) ACDEFG

23:20 (b#n] + wb A | hm lkbw] hmb G | wkwtb# hm] wkwtb r#) A

23:21 Vs 21 omitted by all mss.

23:22 (b#y] (b#n A | Myql)] Myl) A | wb] + wyl( )cwybw G | b#wybw wb] b#wyb B

23:23 The Brit. Lib. ms and ms C break off at this point. Ms D becomes our basic text from here to the end. | (nmnh] (n(nh ABEF | Mybn(] Mybzw(w ABEF, Mybn(w G | tm)hw] omit G |Myyw)r] + Mh EF | tw#(l] tw#(hl A | Mtw)] tw) B

23:25 wxnqt#] wxqnt# A, wxnqt G | Cwxbm twr(qhw] 2 1 A

23:26 hqn Pwxr] hqn Pnxh A, Pnxh B, hqnm Pnxh EF | Cwxbm] Cwxb# B

23:27 Nyby] Mypy ABEF | Md)] Md)h EG | Nkwtbw] Mkwtbw ABF

23:28 Md)] Md)h F | Mkbrqbw] Mkbrqb B | tw)lm] My)lm A

23:29 Mhl] Mkl ABEFG | Mymkxhw] omit G | Myqydch yn)c wdbktw] wdbkt Myqydch ynwycw A | yn)c] ynwyc ABEF

23:30 ymyb2] tymhl A

23:34 ynnh] yn) EF | Mymkxw] Mymkx F | Myrpwsw] Myrpws BF, + Mypnx G | Mhmw1] Mhm B |wgrht] + wlttw A | ynwpdrtw] Mwpdrtw A

23:35 Beginning] + ttl ABEF | Md d(] Mdm EF | hykrb Nb] omit B | xbzmlw lkyhh]lkhhw xbzmh A | xbzmlw] xbzmhw B

23:37 Myxwl#h tqlsmw My)ybnh] My)ybnhw Mxwl#h G | tqlsmw] tlqsmw A | tlwgnrth] + t) G | hypnk txt] omit G | tycr] Mtycr BG

BACK TO TOP


24:1
#dqmh Nm] #dqmhm G | wtw)rhl] + t) G | #dqmh ynynb] #dqmhw tybh Nynb G

24:2 rm)yw] rmw)w EF, + Mhl G | M#] omit A

24:3 rh l(] rhb A | tyb] omit ABEF | wl)#] l)# A | #wr+yp] wr+yp AG | h)yrdn)w]#)yrdn)w EF, sw)rdn) G | wlyxty#k w)] omit G | wlyxty#k] + wl EF | ytmw] ytm F |Kt)ybw] ht)ybw A

24:4 wrm#h] + Mkl EF | Mkt)] Mkl EF

24:5 )wh] omit A | Mkt)] Mybrh t) A

24:6 wlbht] wlhbt G

24:8 twbw)kmh] omit A

24:9 wrs)w] wrsmy AEF

24:10 wzgry] w#gry EF | Mhb] My)b BF | wpcqtyw] wcpqtyw F

24:11 rq#h] rq# G

24:14 z(l] z(lb B | ylygnww)] ylygnw) A, ylygn)w) EF | lkb] + ysp) ABEFG | l(] omit A |Mywgh] M(h G | )bt] )b G

24:15 hz] whz A, )whw EF | #w+syrqyKn)] K#yrqyKn) A | l)ynd yp l(] + )ybnh AG, )ybnh l)yndb EF

24:16 z)] z)w G | hdwyb] hdwhyb AEF

24:17 twrql] txql AB, xql G, omit EF

24:19 ywh] )wh EF

24:20 l)l] omit G | wtsb] wytsb A | tb#bw wtsb] tb#h Mwyb BEFH | tb#bw] tb#w A

24:21 )l r#)] )l# F

24:22 ylwlw] )lylw A | Mhh1] omit EF | (y#wy] (#wy ABEFG

24:23 xy#mh] + N)kl ABEF | M#l w)] omit G

24:24 Myrq#] Mybr G | w)by] w)yby A | t)] twm F

24:26 M)w] M) z)w A | w)ct] wl)#t EF | wnhw] wnh A

24:25 Vs 25 comes after vs 26 in Shem-Tob. | wtwyh] omit A

24:27 Mhl] omit A | xrzmb] xrzmm BG | Nbl#] Nb l# AEF

24:28 hyhy#] hyht# A

24:29 yrx)] + trc ABEFG | Mym#hm] Mym#h Nm EF

24:30 Nbl#] Nb l# A

24:31 lwqbw] omit E | Mym#h1] omit AEF | d(] d(w EF

24:32 All mss jump from bwrq vs 32 to bwrq vs 33 (hap.).

24:33 See note on vs 32.

24:34 wl)] omit B | Myrbdh wl)] wl)h Myrbdh H | Myw#(] My#(n H

24:37 wnymyb] wt)yb ABEF

24:38 Myrpw] Myrp A

24:39 lwbmh] lwbm EF

24:40 dx)h2] tx)h B | dxthw2] tx)hw B, 'bhw EF

24:41 Myt#] Myt#w AB, 'bw EF | tx)] dx) G | Mlw(hm] Mlw(h Nm A

24:42 wrm#] w(m# G | )b Mkynwd)] 2 1 G

24:43 (dwy] + tybh Nwd) A | )b] )by A | rwbxl] rwtxl ABEFG

24:44 wyht] wyh EF | Md)] Md)h FG | )bl dyt(] )b BG

24:45 Mkxhw] omit G | ttl] + Mhl A

24:46 whwwct#] wh)cmy# ABEF

24:47 wyp+] wbw+ ABEFG

24:48 db(h] b(h A | )bw] )bl AEF, )wbl B

24:50 )bw] )by A

24:51 whdyrpyw] whdxpyw A

BACK TO TOP


25:2
#mxw] #mxhw A | Nhm2] omit AG

25:3 twlysk] twlyskh A, twlc(h G | w)ycwh2] )ycwh A | Mhm(] omit EF

25:5 whmhmtn] wmhmtn A | hn#nw] wn#yw B, hn#tw EF, Nn#nw G

25:6 lwq hnhw] lwqw A

25:7 twlwtbh] + Nhh ABEFG

25:9 wnl#] + wkl A | Nkl] Mkl BEFG | )ryn] h)rn EF | wnl] + Nklw A

25:12 Nhl] Mhl EF | Mkl] Nkl G

25:13 Ntxh )by#] bl dyt( Ntxh# A

25:14 hmwd] + )yh A | rx)] ') A | rzpyw] dwqpyw ABEFG(?)

25:15 yn#l] yn#lw ABEF | Ntn2] omit AEFG | wl] )l EF

25:16 Mybwhz] omit F | xywrhw] xwryw A

25:17 rkmw hnq] d( rkwmw hnwq A, rkwmw hnwq BEFG | xywrhw] xywrh# A | h#mx] Myn# A,h#mx\ Myn# E (supraline)r correction] | Myrx) h#mx] rtwy F

25:19 rx)w] yrx)w A | Mybr] omit F | Mhh . . . Nwd)] Nwd)h F | Mhh Mydb(h] Mydb(h wl)G

25:20 lbqmh] lbqm G | Mybwhz1] omit G | rm)] rm)yw ABEFG | h#mx] h#mxm A | ttn]wttn G | Kl] + hr#( A | ytxwr] ytxwrh A

25:21 K(mb] K(wmb G

25:22 rm)yw . . . Mgw] rm)yw b"h lbqm N(yw G | Myn#1] Myn#h ABEFG. After this word F has 3 garbled words and omits all else down to vs 24. | Mybwhzh] omit A, 'whz B

25:23 Vs 23] omit F (see note on vs 22].

25:24 rm)yw] omit G

25:25 Kl#1] + Cr)b A

25:26 rm)yw] + wl ABEF | )l2] wl EG

25:27 ynxlw#l] + Mhb xwry# G

25:28 bhzh] bwhzh AEF | wtwnxw] whwntw ABEFG | h#mxh] h#mx A

25:29 Ntnt] Ntny ABEF | xqly wl] xqlt G

25:30 whkyl#h] whwkyl#h ABEFG | M#w] M## EF | wl] omit A

25:31 )wbbw] )bb B

25:32 Myb#kh] My#bkh BEF

25:33 gycyw] dyrpyw EF, gy#yw (?) G | Myb#kh] My#bkh BEF

25:34 r#)l] r#) B | ykwrb] l# B | yb)] + Mym#b# G | twklmm] twklm G | Mym#h] Mym#ABEF | Mlw(h] Mlw( G

25:35 ytb(r] Mtb(r B | ynwps)tw] b(r ynwp)tw G | yt)mc] ytm)c G

25:36 hlyx] + ytyyh G | yl) w)wbtw] ynwrqbtw A

25:37 wn(y] + wl ABEF | Myqydch] + wrm)yw G | Kwn(b#hw] Kwn(b#w G | wnmc] )mc ABEF |Kwtq#hw] Kwnyq#hw ABEFG

25:38 Vs 38] omit FG | Kwtyskw] Kwnyskw AB, Kwnwskw E

25:39 Vs 39] omit FG

25:40 lkb#] lk# EF | dx)m] yx)m BEF | wl)k . . . dx)m] wl)k wl) lkm dx) G

25:41 Mgw] r#)w EF | ynmm] + M(rm (?) G | Nkwm] Nkwmh G

25:42 tb(r#] ytyh b(r# G | lwk)l yl Mttn] ytw) Mt(b# G | yl2] 'wkw ytw) G

25:43 Vs 43] omit G (see vs 42] | tybbw] + rhwsh ABEF | ytw) Mtysk )lw Mwr(] omit A

25:44 wnnwd) Kwny)r ytm] 3 1 2 A | wnnwd)] wnynwd) B | hlwxw] hlwx w) ABEF | tybb w)]tybbw B | Km(] omit EF

24:45 dx) yn(l] 2 1 A

25:46 Mlw(] + Myxcn xcnlw A, bh( F

BACK TO TOP


26:1
rbdl] + t) H

26:2 hyhy] )by G | Md)h] Md) AH | dyb] ybyb B

26:3 M(h . . . yngs] Mynhkhw M(h ylwdg G | #py)q] #)py)q A

26:4 wc(wyw] + bl G | #wptl] Mwptl G | wgrwhlw] wgrhlw BEF

26:5 gxb] gxh Mwyb A

26:6 hynnx] )ynnx A | Nwmys] Nwmy# ABEF

26:7 qcytw] qwctw F | wtw)] htw) AG | hbsm] hbwsm A, bksm G | Nxl#l] Nxl#h l( EF

26:8 d)m] d)m d( G | hzh Nwdb)h (wdm] hrp# h#) l( G

26:9 lkwy] lwky hyh B, lwky hyh# G | br ryxmb] omit G | ttlw] Ntylw G

26:10 hzy)l] hzy)# EF | h#(n Nyn(] h#(w lk Nyn( A | Mhl rm)] rm) A | )lpnw] tm)w EF |ydm( ht#( )lpnw] 2 3 1 A

26:11 Myyn(h] Myd(h EF | wyxy] wyhy ABEFG

26:12 ypwgb] yp)b B

26:13 wz] t)z AG | z(l] z(lb B | Mlw(h] Mwqm EF | h#( r#)] omit E | h#(] ht#( ABG, omit F | yrkzb] ytrkzb A

26:14 r#( Myn#hm] wydymlt b"ym G | wm##] wm# FG | w+wyrk#)] )+wyrksy) AEF,hKw)rks) G

26:15 My#l#] My#l#b A

26:17 w#yl] w#y l) ABEF | hn)] )n) BF

26:18 wnbdy# #y)] wnbdy r#) EF | brh] + ynwd) EF | h#(yw] h#() ABEF

26:19 Vs 19] omit all mss

26:20 b"y] "b EF

26:22 d)m] + rm)l A | dx)] Mhm dx)h A | ynwd)] omit EF

26:23 ynrkmy] ynrsmy AF | wl)#] wly)# A

26:24 wlyb#b] omit G | Md) Nb] rsmy Md)h Nb A, Md)h Nb rsmy EF | rsmy] + wlyb#b G

26:25 wrkm r#)] omit G | wrkm] + 'r or 'd G | yn)h] ht)h EF

26:26 Mylkw) hmh] omit EF | w#y] + t) H | Krbyw] + wtw) EF, omit G | Ntyw whqlxyw] KlxywH | hz] whz ABGH | )wh] omit H

26:28 whz] )wh hz G | twnw(] twnw(h H

26:29 yn)1] omit G | yn) ht#) )l] omit B | yn)2] omit EF | Mym#] yb) A

26:30 wklyw] wb#yw ABEF

26:31 wydymltl w#y rm)] w#y Mhl rm) ABEFGH | yl( wbc(tt Mklk] 2 3 1 F | My(wrh]N)ch AEFG

26:32 lylgb] lylgh rhb EF

26:33 #wr+yp] wr+yp A | Mlk] omit G

26:34 rm)yw] + wl ABEF | hzb#] t)zb# AEF

26:35 #wr+yp] wr+yp A | Mydymlth lk] Mlwk G

26:37 #wr+yp] wr+yp A | yn# t)w] r#)w A | l)dbz] hydbz B

26:38 ynwkms] ynwrm# EF

26:39 Klyw] omit G | K)l2] omit A | l(] t) F | rm)yw] yb) rmw)w AEF, + yb) BG | )n] omit AB | yn)#] Nyn)# F

26:40 wr+ypl] #wr+ypl E, swr+ypl FG | Kk] omit AEF | Kny)h] Kny) G | tx) h(#] 2 1 G

26:41 Np] + b G | w)bt] )bt F | t) w)r wl] K) w)rwbl A | #lx] #wlx A

26:42 ryshl] + t) AB | swkh] swk A | y#(] yw#( ABEFG

26:43 Mydbk] + wyh# A

26:45 Mhl] omit G

26:47 )b] omit EF | hbr] + )b A | M(h yr#w] omit F | M(h] omit E

26:48 whwrsm r#)w] whrsm E, whrsm Mr+w F | tw)] + #y)h ABEFG | )wh1] hzh A

26:50 wyl)] wl EF | wxl#yw] wkyl#yw A

26:51 hyh] wyh A | M( hyh] t) G | twrkyw] + t) ABG

26:52 Mypwr#h#] Mypl#h# ABFG

26:53 rty] rtyw AG

26:55 My+w#bw twbrxb] omit G

26:56 w)lmy] Nw)lmy ABEFG | wxrbw] + Mhl G

26:57 lhqn] + M#l G

26:58 #wr+ypw] wr+ypw A | d(1] l) A | tylkmh . . . snknw] omit BF

26:59 ylwdgw] omit BFG | Mycwr] + )wcml B

26:60 w)b] omit G

26:61 rm)yw] wrm)yw ABG | wtw) Nqtl] whnb)y bw#) G

26:63 hn( )l w#yw] 2 3 1 G | hn(] hnw( A | yn) K(yb#m] 2 1 ABEG, 1 F

26:64 w#y] omit A | Mkl rmw) yn) dw(w] Nkl G | Nymyl] + wb) G

26:65 Myql)] Myl) AG | l)h] Myl) A, Myql) BEF, l)h t) G

26:67 whwqlhw] whwkhw EF

26:68 Kkh] Ktw) hkh G

26:69 #wr+ypw] wrKypw A | txpl] xtpk A | tx)] omit G

26:71 h)r] wh)r ABEF | Myrbw(l] Mydmw(l ABEFG | dmw(] omit A | trc)nb] tr)zn A,tr)znb BE

26:72 w#y] w#yh AG, wr+yp G

26:73 Krbdm#] Kyrbdm# A, Kyrbdmw EF

26:75 #wr+ypw] wr+ypw A | rkzn] omit B | twryrmb] trmb B | w#pn] omit A

BACK TO TOP


27:1
Mymkxh] Mynhkh A

27:2 tbl] omit EF | C+wp] Cnwp AB, Cyrp EF, s+wp G

27:3 lwdgl] lwdg l) EF | M(h] M( G

27:7 wc(wyw] wc(ytyw EF | Md)] Md) l# F | srx] omit EF | wrbgy#] wrbqy# ABG, wrrgy#EF

27:9 hyrkz] omit G | wldx . . . rmw)w] omit G | Mhl] Mkl A | wbr] wbh ABEF | M)w] + )lABEF | wlq#yw] + t) EF | My#l#] lq# 'l EF | yl) "h] omit G | wkyl#h] whkyl#h AEF |rcwyh1] + Mhm ytrqy r#) rqyh Md) EF | hzw] whzw ABEG | srx] #rx BEFG

27:12 M(h . . . d(b] Mynhkh M(x ylwdgm G

27:13 Kny)] ht) Ny) A

27:15 gxh] gx A | xsp l#] Mhl# EF | hyh2] + wl AEFG | r#)] + M(h G

27:16 #)brb] #)b)rb A, #br)b B, #brb EF, #)brb G

27:17 wl)m] + Myn#h A | xyn)#] ynwxynt# A | #)brb] #)b)rb A, #brb EF

27:18 K)lyp# ypl] K)lyp G

27:19 hlyx)] hlxm AEF, lx) G | wyn(] rbd EF | rbd] omit G | qwdc] qydch BG | hlylh] + Mwy ')rqn A

27:20 tdh] M(h B | M(l] Mhl wrm)w M(h t) G | wl)#y] wl)#y# ABEF | twmy . . . t)]#)b)rb )lw tymhl w#y t) A | #)brb] #)b)rb A, #br)b B | twmy w#y#w] omit EF

27:21 Vs 21] omit EF | #)brb . . . hz)] omit A (hap) | #)brb] #br)b B

27:22 K)lyp Mhl rm)yw] omit A (hap. see on vs 21) | K)lyp] omit G

27:23 h(r wzy)] hm A | whwlty3] omit BEF

27:24 #wK)lypw] K)lypw AEFG | wtw)rb #w+)lypw] K)lp wtw)rbw G | )lw hmwqt] omit A | lwky )lw] lwky hyh )lw EF | Mw#] lk A | xql] + K(m A | rm)w] rm)yw EF | Mhm] MdhmABEF, w#y Mdm G | wrm#] wdml EF

27:25 wn(w] wn( Mhw G | M(h lk] Mlwk G | wn(rz] wny(rz BEF

27:26 hl] Mhl AEF | #)brb] #)b)rb A, #brb EF

27:28 w#yl] omit G

27:29 w#(w] h#(w B | whmy#yw] hwmy#yw AEF, wmy#yw G | tx)] dx) G | dyb] wdyb ABEF, wdy l( G | wnmm] + Myrmw) G

27:30 Myqqwrw] Myqqwr wyhw A

27:31 wnmm1] + d)m ABEFG | wnmm2] wl A | #wblm] wy#wblm ABEF | wwcw] wwcyw A

27:32 w(gp] w#gp ABEF | Kylwy#] Kly# A | br(w] br(hw B

27:33 yr)wwl)q] yr)bl)q A, w)yr)wwlq EF

27:34 hcry] hcr ABEF

27:35 wdgb] wydgb ABEFG

27:36 Vs 36] omit all mss

27:37 dx) btkm w#)r l(] 3 4 2 1 EF | hz] whz A | )rz)n] t)rznm EF

27:38 dx)h] ')hw A | dx)hw] dx)w E

27:39 #)r] M#)r A

27:40 r#p)] Ky) A, r#) BEF | tbrx] tbrx ht) G | l)h] l) F | Mymy] + whnbt A |hbylch Nm] hbylchm EFG

27:42 (y#wh Myrx)h] (y#whw )pr Myrt)l G | Nym)nw] + wb ABG

27:43 yk] wb (to be read with vs 42; see above] ABG | Myql)h] Myl)h A

27:46 w#y] w#y 'y(y#t h(#lw A

27:47 hyl)l] qwl)l EF

27:48 gwps)] gwpsh EF

27:51 hl(mlm] hl(mm EF

27:52 rp(] rp(h B

27:53 Mtrwbqm] Mtwrbqm E | wyx#] hz EF | wlgnw] wlg EF

27:54 w#(n# Myrbdhw] w#(n r#) Myrbdh lkw G | Myrmw)w] wrm)yw AG, rm)w E | qwl)h]hwl)h AB

27:55 Ntw)m] Mtw)m G | hk] hp EF

27:57 h)ys)nrkm hyh#] omit G | h)ys)nrkm] h)ysymyrkm A, 'ys)mrkm EF | w#ym wdmlt hyhw] omit A

27:58 l)#w] l)#l B | Pwgh] Pwgh t) A | w#ym] omit FG

27:60 yp] omit B | rbqh] omit G

27:61 Vs 61] omit all mss

27:62 xsph] xsph Mwy ABEF, + ? G

27:64 Nklw] hklw B | Nwrx)h] Nwrx) F

27:65 wrm#] wrm#w ABEFG

BACK TO TOP


28:2 '
h] M#h B, l)h EF | Mym#h Nm] Mym#hm AEF | dm(w] + Kyl( A

28:4 Mytmh] Mytmk AE

28:5 My#nl] My#nh wtw)l G

28:7 Mkl . . . M#w] whw)rt r#) rm) r#)k G | rm)] rbd A

28:8 hbr] hlwdg G

28:9 Mhynpl] Nhynpl A | M#h] l)h EF, 'h G

28:10 Nhl] Mhl AEF | hm#w] M#w EFG

28:11 hzy)] dx) G | w)b] )b G | Mynhkh ylwdgl] Mylwdgh ynhkl B | h#(nh] h#(n r#) G

28:12 wd(yw] wd(wy AE, wc(wyw G | M(h . . . wd(yw] tw#(l hm wc(wyw G

28:13 wydymlt] wydymltm G | hlyl] hlylh F

28:14 Nyn(b] + 'wh G

28:15 Mwdml#] Mdml# A, Mydml# F | hzw] z)w A | hzh] omit BG

28:18 brq] )rq A | Mhyl)] Mhl H | Mhl] Mhyl) G, omit H

28:20 wrm#w] wdmlw AB

BACK TO TOP

tmcdebts1@comcast.net