Edmund Castell's

Lexicon Heptaglotton of 1669

c TSADE (Columns 3106-3258)


Hebrew Font (Download now) Click here for the "Sptiberian.ttf " font REQUIRED for the lexical lists below.
   
Latin Lexicons Whitaker's On-Line Latin Lexicon
Notre Dame On-Line Latin Lexicon

1))c c
3106-3108


1bbc l)c
3109-3111


1)bc
3112-3114


1xbc
3115-3117


1(bc
3118-3120


1rbc
3121-3123


1rgc btc
3124-3126


1ddc
3127-3129


1Mdc
3130-3132


1qdc
3133-3135


1bhc hhc
3136-3138


1rhc
3139-3141


1dwc
3142-3144


1lwc
3145-3147


1(wc
3148-3150


1rwc
3151-3153


1bxc xxc
3154-3156


1dxc
3157-3159


1lxc
3160-3162


1++c
3163-3165


1xyc
3166-3168


1qyc
3169-3171


1llc
3172-3174


1hlc )lc
3175-3177


1xlc hlc
3178-3180


1(lc Mlc
3181- 3183


1(lc
3184-3186


1tlc
3187-3189


1ymc )mc
3190- 3192


1xmc
3193-3195


1rmc (mc
3196-3198


1Nnc rmc
3199-3201


1)nc
3202-3204


1+nc
3205-3207


1Pnc
3208-3210


1d(c
3211-3213


1l(c
3214-3216


1q(c
3217-3219


1hpc Ppc
3220-3222


1wpc
3223-3225


1rpc Npc
3226-3228


1rpc
3229-3231


1(qc qqc
3232-3234


1rrc
3235-3237


1brc
3238-3240


1hrc drc
3241-3243


1xrc
3244-3246


1Nrc yrc
3247-3249


1Prc (rc
3250-3252


1Prc
3253-3255


1rtc tc
3256-3258


1q
3256-3258