Edmund Castell's

Lexicon Heptaglotton of 1669

q QOPH (Columns 3256-3483)


Hebrew Font (Download now) Click here for the "Sptiberian.ttf " font REQUIRED for the lexical lists below.
   
Latin Lexicons Whitaker's On-Line Latin Lexicon
Notre Dame On-Line Latin Lexicon

1Nqq q
3256-3258


1)bq bbq
3259- 3261


1lbq wbq
3262-3264


1lbq
3265-3267


1Nbq
3268-3270


1Cbq
3271-3273


1wdq tbq
3274- 3276


1Mdq xdq
3277-3279


1Mdq
3280-3282


1(dq Mdq
3283-3285


1rdq Pdq
3286-3288


1hhq rdq
3289-3291


1lhq
3292-3294


1hwq )wq
3295-3297


1zwq
3298-3300


1Mwq
3301-3303


1swq Mwq
3304-3306


1(wq
3307-3309


1zzq )zq rwq
3310- 3312


1Mzq
3313-3315


1++q lxq
3316-3318


1)+q
3319-3321


1N+q l+q
3322- 3324


1(+q
3325-3327


1r+q (+q
3328-3330


1yq r+q
3331-3333


1dyq
3334-3336


1llq Cyq
3337-3339


1blq llq
3340- 3342


1blq
3343-3345


1hlq
3346-3348


1ylq
3349-3351


1slq
3352-3354


1qlq Plq
3355-3357


1)mq qlq
3358-3360


1dmq
3361-3363


1lmq
3364-3366


1Nnq Cmq
3367- 3369


1bnq )nq Nnq
3370- 3372


1hnq gnq
3373- 3375


1wnq
3376-3378


1ynq
3379-3381


1Pnq
3382-3384


1tnq
3385-3387


1+sq
3388-3390


1)(q Nsq
3391- 3393


1d(q
3394-3396


1r(q l(q
3397-3399


1dpq Ppq )pq *
3400- 3402


1lpq wpq dpq
3403- 3405


1lpq
3406-3408


1Ccq rpq
3409-3411


1bcq Ccq
3412- 3414


1wcq bcq
3415- 3417


1Mcq ycq
3418-3420


1Pcq Ncq
3421-3423


1rcq Pcq
3424-3426


1rrq rcq
3427-3429


1)rq rrq
3430-3432


1brq )rq
3433-3435


1drq brq
3436-3438


1hrq drq
3439-3441


1xrq hrq
3442-3444


1+rq
3445-3447


1Mrq +rq
3448-3450


1Nrq Mrq
3451-3453


1Nrq
3454-3456


1srq
3457-3459


1Prq
3460-3462


1qrq Crq
3463-3465


1trq qrq
3466-3468


1b#q ##q
3469-3471


1+#q
3472-3474


1P#q
3475-3477


1)tq
3478-3480


1Ntq
3481-3483


1r
3484-3486


1


1


* 1)pq
is an error for r(q