DICTIONARIUM PERSICO-LATINUM OPERA

Viru Cl. JACOBI GOLII atque EDMUNDI CASTELLI, 1669

   
Persian Font (Download now) "Farsi1_1.ttf" font REQUIRED for the lexical lists below
   
Latin Lexicons Whitaker's On-Line Latin Lexicon
Notre Dame On-Line Latin Lexicon
   

è í ñ

 WAW HE YE

 (Columns 544-573)

 è 544-546

 ×Aè 547-549

 ßiè 550-552

 éÜè 553-555

 Xjê 556-558

 Öê 559-561

 Þáê 562-564

 Gïê 565-567

 ÏBî 568-570

 ÖÕî 571-573