DICTIONARIUM PERSICO-LATINUM OPERA

Viru Cl. JACOBI GOLII atque EDMUNDI CASTELLI, 1669

   
Persian Font (Download now) "Farsi1_1.ttf" font REQUIRED for the lexical lists below
   
Latin Lexicons Whitaker's On-Line Latin Lexicon
Notre Dame On-Line Latin Lexicon
   

Ï Ó

 FE KAF

 (Columns 408-424)

 Ï 408-410 

âbÌ 411-413

 kjÌ 414-416

 èjÌ 417-419

 ÞpÌ 420-422

 ìÌ 423-425

 Ó 423-425

  426-428

 GÝÐ 429-431