LANE'S ARABIC-ENGLISH LEXICON ONLINE
VOLUME V: TAY TITLE PAGE


Click HERE to download required free Farsi 1.1.ttf Font used for this menu.

Click HERE to download required free Arabic.ttf Font used for this menu.


S T V U

1819    1820    1821 WF¼   1822 WF¼   1823 ÆF¼   1824 ÒF¼   1825 ÒF¼   1826 ÒF¼   1827 ÒF¼   1828 æF¼   1829 éF¼   1830 æV¼   1831 v0U   1832 Ñ0U   1833 éf¼   1834    1835 Aj¼   1836 ÞEj¼   1837 `j¼   1838 ej¼   1839 ej¼   1840 kj¼   1841 vj¼   1842 Ïj¼   1843 Ïj¼   1844 Ïj¼   1845 Ïj¼   1846 Ój¼   1847 Ój¼   1848 Ój¼   1849 Ój¼   1850 Ój¼   1851 _sj¼   1852    1853    1854 âż   1855 æż   1856 âɼ   1857 Î¼   1858 Aͼ   1859 _ͼ   1860 Þͼ   1861 éͼ   1862 Þ¼   1863 Þ¼   1864 Gݼ   1865 _ݼ   1866 qݼ   1867 âpݼ   1868 Æݼ   1869 Æݼ   1870 Îݼ   1871 Òݼ   1872 Òݼ   1873 Òݼ   1874 âݼ   1875 éݼ   1876 éݼ   1877 â¼   1878 Sá¼   1879 já¼   1880 qá¼   1881 Æá¼   1882 æá¼   1883 æ¼   1884 Gå¼   1885 jFå¼   1886 qÍå¼   1887 jë¼   1888 éë¼   1889 Xé¼   1890 ié¼   1891 Çé¼   1892 Ïé¼   1893 Ïé¼   1894 Óé¼   1895 ßé¼   1896 ßé¼   1897 ßé¼   1898 ñé¼   1899 ñé¼   1900 Gï¼   1901 Gï¼   1902 Gï¼   1903 _ï¼   1804 jï¼   1905 uï¼   1906 Þï¼