LANE'S ARABIC-ENGLISH LEXICON ONLINE
VOLUME VIII: SUPPLEMENT FOR QAF - YA
 


Click HERE to download required free Farsi 1.1.ttf Font used for this menu.

Click HERE to download required free Arabic.ttf Font used for this menu.


-

j £

2983 qFР  2984 æFР  2985 æNР  2186 èfР  2987 Î¿jР  2988 ñjР  2989 ÆxР  2990 Æ¾Ð   2991 Î¾Ð   2992 ÞР  2993 âÝР  2994 éåР  2995 ãéР  2996 ãéР  2997 ñéР  2998 æFÔ   2999 ãfÔ   3000 íjÔ   3001 ÖtÔ   3002 ðÍÔ   3003 âÝÔ   3004 qåÔ   3005 qïÔ   3006 ß   3007 Ôú   3008 éRÜ   3009 y0o   3010 æpÜ   3011 ÞÅÜ   3012 ÒÜ   3013 ÖÜ   3014 ½ëÜ   3015 ñéÜ   3016 ã   3017 æNà   3018 jVà   3019 kjà   3020 ðpà   3021 Æxà   3022 Æà   3023 ÒÝà   3024 æà   3025 ðåà   3026 Óéà   3027 TBä   3028 ðFä   3029 éVä   3030 ébä   3031 Ïlä   3032 ílä   3033 épä   3034 Æ¾ä   3035 ÞÅä   3036 éÅä   3037 ÆÑä   3038 lÕä   3039 Þëä   3040 ãBä   3041 cFê   3042 éVê   3043 ÞUjê   3044 Þ¾ê   3045 âê   3046 âåê   3047 Þïê   3048 è   3049 ðMè   3050 ðUè   3051 ðaè   3052 ×iè   3053 Òpè   3054 ðoè   3055 ðwè   3056 ÎÀè   3057 ÞÈè   3058 ÎÐè   3059 ðÐè   3060 ÆÜè   3061 ðàè   3062 ðêè   3063 âNî   3064 âMî