LANE'S ARABIC-ENGLISH LEXICON ONLINE
VOLUME VII: MIM TITLE PAGE

  


Click HERE to download required free Farsi 1.1.ttf Font used for this menu.

Click HERE to download required free Arabic.ttf Font used for this menu.

u v t s

2687    2688 BNà   2689    2690 jVà   2691    2692 }^à   2693 Wbà   2694 yVà   2695 ¾bà   2696    2697    2698 `fà   2699 `hà   2700    2701    2702 ôAjà   2703 Pjà   2704 Xjà   2705 djà   2706 ejà   2707 rjà   2708 ~jà   2709 ¼jà   2710    2711 `là   2712 Bpà   2713 _pà   2714 _pà   2715 cpà   2716    2717 ¾tà   2718 Oxà   2719 fxà   2720 _|à   2721 ¾à   2722 Âà   2723 fÅà   2724 lÅà   2725 SÉà   2726 jÉà   2727 BÑà   2728 SÕà   2729 ûà   2730 OÝà   2731 WÝà   2732 _Ýà   2733 _Ýà   2734 cÝà   2735 qÝà   2736 yÝà   2737 Båà   2738 håà   2739 Wëà   2740 jëà   2741 Péà   2742 Péà   2742 Téà   2744 kéà   2745 Gïà   2746 fïà   2747 jïà   2748 qïà   2749 Sïà