LANE'S ARABIC-ENGLISH LEXICON ONLINE
VOLUME II: KHA TITLE PAGE


Click HERE to download required free Farsi 1.1.ttf Font used for this menu.

Click HERE to download required free Arabic.ttf Font used for this menu.dcba

691 Ga   692 BFa   693 OFa   694 SFa   695 jFa   696 jFa   697 ½Fa   698 ½Fa   699 ÞFa   700 æFa   701 ðFa   702 âNa   703 æNa   704 æNa   705 ÞVa   706 Hfa   707 ifa   708 vfa   709 Çfa   710 Çfa   711 ßfa   712 ãfa   713 Ïfa   714 ãha   715 ja   716 Hja   717 Pja   718 Tja   719 Xja   720 Xja   721 eja   722 vja   723 zja   724 ¼ja   725 Çja   726 Ïja   727 WÌja   728 Ója   729 Ója   730 ãja   731 èja   732 ila   733 ßla   734 ãla   735 çla   736 qa   737 jpa   738 Îpa   739 Òpa   740 va   741 Gta   742 jta   743 Îta   744 âta   745 æta   746 ya   747 ya   748 Gxa   749 jxa   750 Îxa   751 Þxa   752 ðxa   753 }a   754 f|a   755 j|a   756 j|a   757 ãj|a   758 ]O7   759 vO7   760 ¾a   761 B½a   762 G½a   763 G½a   764 j½a   765 Î½a   766 Î½a   767 Þ½a   768 â½a   769 éÁa   770 Îa   771 OÍa   772 jÍa   773 }Ía   774 ÒÍa   775 ÒÍa   776 éÍa   777 ðÍa   778 Þa   779 Þa   780 Þa   781 GÝa   782 GÝa   783 WÝa   784 fÝa   785 yÝa   786 yÝa   787 ¾Ýa   788 ¾Ýa   789 ÆÝa   790 ÆÝa   791 ÆÝa   792 ÎÝa   793 ÎÝa   794 ÎÝa   795 ÎÝa   796 ÎÝa   797 ÎÝa   798 ÎÝa   799 ÎÝa   800 ÒÝa   801 ÒÝa   802 ÒÝa   803 éÝa   804 éÝa   805 éÝa   806 ðÝa   807 âa   808 jáa   809 jáa   810 qáa   811 qáa   812 yáa   813 Þáa   814 æa   815 Såa   816 qåa   817 jxåa   818 Òåa   819 ðåa   820 Pèa   821 iéa   822 ~éa   823 Ïéa   824 Ïéa   825 ßéa   826 çéa   827 ñéa   828 Gïa   829 jïa   830 jïa   831 uïa   832 ½ïa   833 Þïa   834 Þïa   835 Þïa   836 Þïa   837 âïa