LANE'S ARABIC-ENGLISH LEXICON ONLINE
VOLUME VII: KAF TITLE PAGE


Click HERE to download required free Farsi 1.1.ttf Font used for this menu.

Click HERE to download required free Arabic.ttf Font used for this menu.

n m l k

2581    2582    2583 OFÔ   2584 fFÔ   2585 jFÔ   2586 jFÔ   2587 PjFÔ   2588 qFÔ   2589    2590 GNÔ   2591 fNÔ   2592 BRÔ   2593 jRÔ   2594    2595 AfÔ   2596 ifÔ   2597 rfÔ   2598 HhÔ   2599 HhÔ   2600    2601    2602 HjÔ   2603 HjÔ   2604 PjÔ   2605 dejÔ   2606 vjÔ   2607 GsjÔ   2608    2609 BpÔ   2610 _pÔ   2611 jpÔ   2612 jpÔ   2613 BtÔ   2614 jtÔ   2615 GÁÔ   2616 GÅÔ   2617 GRÅÔ   2618 OÍÔ   2619 _ÍÔ   2620 jÍÔ   2621 jÍÔ   2622 jÍÔ   2623 GÕÔ   2624 GÝÔ   2625 GÝÔ   2626 GÝÔ   2627 OÝÔ   2628 SÝÔ   2629 BáÔ   2630 _áÔ   2631 jáÔ   2632 OFåÔ   2633 TfåÔ   2634 GëÔ   2635 jëÔ   2636 eéÔ   2637 iéÔ   2638 kéÔ   2639 jïÔ   2640 qïÔ