Edmund Castell's

Lexicon Heptaglotton of 1669


PREFACE


Augustissimae Majestati Caroli II


Epistola Dedicatoria


Praefatio 1

Praefatio 2

Praefatio 3

Praefatio 4

Chart 1-2

Chart 3-4

Grammar 5-6

Grammar 7-8

Grammar 9-10

Grammar 11-12

Grammar 13-14

Grammar 15-16

Grammar 17-18

Grammar 19-20

Grammar 21-22

Grammar 23-24

Grammar 25-26

Grammar 27-28

Grammar 29-30

Grammar 31-32

Grammar 33-34

Grammar 35-36

Grammar 37-38

Grammar 39-40

Grammar 41-42

Grammar 43-44

Grammar 43-44

Salutations 45-46

Testimonia
& Errata 47-48